انگلیسی مثل آب خوردن

ضمایر در زبان انگلیسی (Pronouns in English language)

 

به طور کلی در زبان انگلیسی 5 نوع ضمیر وجود دارد: ضمایر فاعلی, ضمایر مفعولی, ضمایر ملکی, ضمایر انعکاسی و ضمایر موصولی. با این که صفات ملکی جزو ضمایر نیستند ولی در این مطلب به آن ها اشاره ای خواهد شد.

 

مهم است که هر پنج نوع ضمایر را بدانیم و بتوانیم صفات ملکی را که گاها به اشتباه ضمیر محسوب می شود تشخیص دهیم. حال هر یک از ضمایر را خلاصه وار ذکر می کنیم:

 

ضمایر فاعلی:

 

ضمایر فاعلی که در پایین آمده اند وقتی به کار می روند که:

 

I, you, he/she/it, we, you, they

 

1) فاعل یک فعل باشد.

 

.They play soccer

 

2) فاعلهای دو عبارت با هم مقایسه شود.

 

.I am more intelligent than you

 

3) بعد از فعل to be باشند.

 

.It is she with the child

 

4) بعد از as و than بیایند.

 

.He isn't as thin as I

 

ضمایر مفعولی:

 

ضمایر مفعولی که در پایین آمده اند وقتی به کار می روند که:

 

me, you, him/her/it, us, you, them

 

1) مفعول مستقیم و اصلی فعل باشد.

 

.I say him the problem

 

2) بعد از حرف اضافه بیایند.

 

.I received the envelope from him

 

3) مفعولهای دو عبارت با هم مقایسه شود.

 

.It is more difficult for him than her

 

* صفات ملکی:

 

صفات ملکی که در پایین آمده اند به کار می روند برای:

 

my, your, his/her/its, our, your, their

 

1) تغییر دادن یک اسم و نشان دادن مالکیت.

 

.Birds lay their eggs in a safe area

 

2) نسبت دادن به اعضای بدن.

 

.The player has a injury on his leg

 

3) تعریف کردن یک فعل ing دار.

 

I am shocked by her act

 

ضمایر ملکی:

 

ضمایر ملکی که در پایین آمده اند به کار می روند:

 

mine, yours, his/hers/its, ours, yours, theirs

 

1) برای تغییر مکان دادن صفت ملکی و اسم.

 

.I like my job, and he likes his

 

2) بعد از فعل to be.

 

.This bag is mine

 

3) بعد از حرف اضافه of وقتی که معنی "یکی از تعدادی زیادی" بدهد.

 

.It is a habit of theirs

 

4) برای تغییر مکان دادن صفت ملکی دوم و اسم وقتی که با هم مقایسه می شوند.

 

.His exam is easier than mine

 

ضمایر انعکاسی:

 

ضمایر انعکاسی که در پایین آمده اند به کار می روند:

 

myself, yourself, himself/herself/itself, ourselves, yourselves. themselves

 

1) برای تاکید کردن بر اسم یا ضمیر فاعلی که نسبت داده شده و برای تاکید کردن بر عملی که فاعل به تنهایی انجام داده است.

 

.I did my homework myself

 

2) به عنوان مفعول فعل وقتی که فاعل و مفعول یکی اند.

 

.They made fire to protect themselves from the cold

 

3) به عنوان مفعول حرف اضافه by وقتی که فاعل به تنهایی کاری را انجام داده است.

 

.The baby is unable to walk by himself

 

ضمایر موصولی:

 

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی عبارتند از: who, whom, whose, which و that. از نکات مهم در این رابطه این است که مطمئن شویم ضمیر موصلی با فاعل جمله مطابقت داشته باشد.

 

who به مردم و حیوانات خانگی نسبت داده می شود.

 

whom به مردم و حیوانات خانگی نسبت داده می شود. در نوشته های رسمی بخش نوشتاری زبان انگلیسی در قالب مفعول و در گویش انگلیسی توسط with و یک حرف اضافه به کار می رود.

 

whose به مردم, حیوانات و اشیاء نسبت داده می شود و نشان دهنده مالکیت است.

 

which به اشیاء, اسامی جمع و حیوانات نسبت داده می شود.

 

that به مردم, حیوانات و اشیاء نسبت داده می شود