انگلیسی مثل آب خوردن

فاعل در زبان انگلیسی (Subject in English language)

 

در این قسمت انواع فاعل ها در زبان انگلیسی را معرفی می کنیم. هر یک از موارد زیر می تواند به عنوان فاعل در جمله به کار رود که برای هر یک مثال مربوطه هم ذکر شده است (در مثال ذکر شده هر نوع فاعل ایتالیک شده است):

 

1) اسم (noun):

 

The man drove the car.

 

2) ضمیر (pronoun):

 

.He likes money

 

3) بند دستوری (clause):

 

.What I did shocked everybody

 

4) فعل ing دار (gerund):

 

.Swimming is my favorite sport

 

5) عبارت ing دار (gerund phrase):

 

.Writing books was her job

 

6) فعل infinitive) to be):

 

.To discover needs special talent

 

7) عبارت to be دار (infinitive phrase):

 

.To write poetry in Latin requires special cheer