انگلیسی مثل آب خوردن

آپوستروف در مالکیت در زبان انگلیسی (Apostrophe in possession in English language)

 

قرار دادن آپوستروف در انتهای اسمی که مالکیت به آن نسبت داده می شود دستور خاصی ندارد و تنها باید در آخر اسم مالک آپوستروف قرار داد و سپس حرف s را نوشت. اما وقتی اسم مربوطه به صورت جمع آید تفاوتی ایجاد می شود. در این صورت باید اسم مالک را به صورت جمع نوشت و سپس آپوستروف را در پایان آن قرار داد و دیگر نیازی به قرار دادن مجدد s نیست. با مثالهایی که در زیر آمده است این موضوع به خوبی تفهیم می شود:

 

اسم مالک به صورت مفرد:

 

                                                                   پای دانش آموز <<< student's leg

 

                                                                            پای قورباغه <<< frog's leg

 

                                                                          پای معلم <<< teacher's leg

 

اسم مالک به صورت جمع:

 

                                                                 پای دانش آموزان <<< students' leg

 

                                                                        پای قورباغه ها <<< frogs' leg