انگلیسی مثل آب خوردن

افعال کمکی در زبان انگلیسی (modals in English language)

 

افعال کمکی افعالی هستند که برای کمک به معنی جمله همراه با فعل اصلی می آیند. در این حالت فعل اصلی جمله باید در حالت اصلی خود (یعنی بدون ing و یا to) به کار رود. لیست افعال کمکی در زیر آمده است که در ادامه موارد کابرد هر یک از آنها را با ذکر یک مثال بیان میکنیم:

 

can               may                will                    shall                  must                 had better    

 

could             might             would                should               have to                ought to               

 

یک فعل کمکی حالت و یا ایده و نظری را نشان می دهد.

 

:(توانایی) Ability *

 

 او می تواند ماشین را براند         .He can drive the car

 

:(احتمال) Possibility *

 

او می تواند در جاده رانندگی کند         .He could drive in the road

 

 او احتمالا در جاده رانندگی کند         .He might drive in the road

 

او ممکن است در جاده رانندگی کند         .He may drive in the road

 

:(پند و نصیحت) Advisability *

 

بهتر است (او) در جاده رانندگی کند        .He had better drive in the road

 

               او باید در جاده رانندگی کند          .He ought to drive in the road

 

او باید در جاده رانندگی کند (دقت شود این نوع اجبار نوعی نصحیت هست. در واقع صرفا جنبه اجبار ندارد.)

 

او باید در جاده رانندگی کند         .He should drive in the road

 

:(اجبار) Necessity *

 

 او باید (بالاجبار) در جاده رانندگی کند       .He must drive in the road

 

او می بایست در جاده رانندگی کند       #(نکته در پایین آمده است)#.He has to drive in the road

 

:(هدف) Intention *

 

او در جاده رانندگی خواهد کرد (به احتمال خیلی خیلی زیاد)        .He shall drive in the road

 

او در جاده رانندگی خواهد کرد (قطعی)        .He will drive in the road

 

:(عادت گذشته) Past Habit *

 

 او در جاده رانندگی می کرد         .He would drive in the road

 

 

 

#(نکته از جمله بالا)#: در مورد این جمله باید این نکته را ذکر کینم که تلفظ has to در این جمله به صورت  "هس تو" خواهد بود. اگر has به تنهایی و بدون to بیاید در آن صورت تلفظ آن "هز" خواهد بود.

 

در مورد have to هم به همین صورت است. اگر با هم در جمله ذکر شوند تلفظ به صورت "هف تو" و اگر به تنهایی به کار رود به صورت "هو" تلفظ می شود.