انگلیسی مثل آب خوردن

حرف تعریف نامبهم definite article the) the)

 

در بخش قبل حروف تعریف مبهم a و an را بررسی کردیم. حال قصد داریم حرف تعریف the و موارد کاربرد آن را بنویسیم.

 

حرف معرفه the می تواند قبل از هر اسم مفرد, جمع, قابل شمارش و غیرقابل شمارش وقتی که مشخص هستند به کار رود. حال به طور مشروح در زیر هر یک از موارد استعمال آن را به همراه ذکر مثال بیان می کنیم.

 

1) وقتی تنها یک مورد از چیزی بیان می شود.

 

 (خورشید طلوع می کند.) .The sun is shining

 

2) وقتی برای گوینده و مخاطب واضح است که چه چیزی مورد صحبت است.

 

(ممکن است پنجره را ببندید.[دو طرف آگاهند منظور کدام پنجره است]) .May you close the window

 

3) قبل از اسمی که قبلا ذکر شده است.

 

.A car had an accident here yesterday

 

.The car had damaged badly

 

(یک ماشین دیروز اینجا تصادف داشت. آن ماشین بطور بدی خسارت دیده بود.)

 

4) قبل از صفت عالی.

 

(بزرگترین اقیانوس, اقیانوس آرام است.) .The biggest ocean is Pacific Ocean

 

5) قبل از اسم آلات موسیقی.

 

(من پیانو می زنم.) .I play the piano

 

6) قبل از اسم مفرد نشانگر کلاسی یا دسته ای از چیزها(اسم حیوانات, گیاهان, اختراعات و بخشهایی از بدن).

 

(او به من از ناحیه پا آسیب زد.) .He hit me on the leg

 

7) قبل از دهه یا قرن.

 

 (دهه 1800) the 1800s

 

8) قبل از عبارات مربوط به مکان و زمان.

 

(غرب) the west

 

(گذشته) the past

 

9) قبل از اعداد ترتیبی. (حرف تعریف نامبهم قبل از اعداد اصلی به کار نمیرود.)

 

(درس ششم) the sixth lesson

 

10) هنگام صحبت در مورد یک اسم خاص.

 

(قهوه ای که امروز صبح داشتم برزیلی بود.) .The coffee I had this morning was Brazilian

 

11) قبل از اسم کشورها, ایالات, شهرها, دانشگاه ها, دانشکده ها و مدارس که شامل کلمه "of" هستند, و قبل از کشورهایی که اسم جمع دارند یا یک صفت در نام دارند, بجز کشور بریتانیای کبیر.

 

(ایالت فلوریدا) the state of Florida

 

(فیلیپین) the Philippines

 

(دانشگاه تگزاس) the university of Texas

 

* اگر در مورد بالا "of" وجود نداشت آنگاه ترکیب به صورت Texas university نوشته می شد.

 

12) قبل از اسامی اقیانوس ها, رودخانه ها, دریاها و اسم جمع کوه ها, جزایر و دریاچه ها. (حرف تعریف قبل از اسم مفرد کوه ها, جزایر و دریاچه ها به کار نمی رود.)

 

(خلیج مکزیک) the Gulf of Mexico

 

(جزایر هاوایی) the Hawaiian islands

 

* اگر در مورد بالا جزیره به صورت مفرد بود آنگاه به طور مثال ترکیب Manhattan Island (جزیره مانهاتاتن) به کار می رفت ولی در مورد بالا چون جزیره به صورت جمع(islands) است حرف تعریف the قبل از آن آمده است.

 

13) قبل از مناطق جغرافیایی, اما نه قبل از اسامی قاره ها.

 

(خاورمیانه) the Middle East

 

(شرق) the Orient

 

14) قبل از اسم رشته های تحصیلی وقتی که شامل کلمه "of" هستند.

 

(تاریخ ایران) the history of I.R.Iran

 

* اگر کلمه "of" به کار نرود به طور مثال خواهیم داشت: (زیست شناسی) biology

 

15) قبل از اسامی جنگ ها بجر جنگ های جهانی.

 

(جنگ داخالی) the civil war

 

* دقت شود جنگ جهانی به دو صورت نوشته می شود که در ادامه آمده است:

 

World War II

 

the second World War

 

که هر دو معنی جنگ جهانی دوم را می دهد.

 

16) قبل از اسامی کشتی ها, هواپیماها, قطارها و اسم فامیلی افراد. (حرف تعریف نامبهم در مورد اسم افراد یا اسم مجلات به کار نمی رود.)

 

(براون[اسم فامیلی]) the Browns