انگلیسی مثل آب خوردن

 حروف اضافه در زبان انگلیسی (prepositions in English language)

حروف اضافه نه تنها برای نمایش زمان, مکان و فاعل بلکه در ترکیبهایی با افعال, صفت ها, اسم ها و در تعداد زیادی از اصطلاحات و عبارات به کار می روند. بیان تمامی حروف اضافه در این مطلب امکان پذیر نیست ولی گروههای مهم مختلفی از آنها را در اینجا بیان خواهیم کرد.

1) (حرف اضافه + فعل) verb + preposition

یکی از موراد کاربرد حروف اضافه در ترکیب با افعال است. برخی از افعال با داشتن حرف اضافه معنا می یابند. برخی از این افعال در زیر آمده است:

(گزارش دادن) account for

(جدا کردن از) detach from

(پافشاری کردن بر) insist on

2) (صفت/صفت فعلی + حرف اضافه) adjective/participle + preposition

نوع دیگری از ترکیب حروف اضافه هست که برخی از آنها را می آوریم:

(مخالف با) opposed to

(بر اساس) based on

(موفق در) successful in

3) (اسم + حرف اضافه) noun + preposition

از مهم ترین ترکیبهای حرف اضافه با سایر اقسام کلمه هست که کاربرد بسیاری در زباان انگلیسی دارد. برخی از این نمونه ها را در اینجا ذکر می کنیم:

(معادل با/معادل) equivalent of

(تاثیر بر) influence on

(دلیل برای) reason for

4) (برخی ترکیبهای دیگر با حروف اضافه) other combinations with prepositions

سایر ترکیبهای بوجود آمده با حروف اضافه وجود دارند که از ترکیب اقسام خاص کلمه به دست نمی آیند و گاها سه یا چهار بخشی هستند که با آوردن چند مورد از این نمونه ها شما را با این نوع ترکیبها آشنا می سازیم:

(در نتیجه) as a consequence of

(علی رغم) in spite of

(در نظر) in view of

5) نوعی از حروف اضافه هم مرتبط با موضوع مکان و زمان هستند که به دلیل اهمیت این نوع ترکیب قبلا در همین وبلاگ در این مورد مفصلا مطلب درج شده است (با عنوان "حروف اضافه زمان و مکان") که می توانید به آن رجوع کنید.

6) (حروف اضافه در عبارات رایج) prepositions in common expressions

عبارات جزئی از تمامی زبانهای دنیاست. در انگلیسی هم عبارات مختلفی وجود دارد, که کاربرد حروف اضافه در آنها نمایان است. در اینجا چند مورد از این عبارات و ترکیبها را می آوریم که حروف اضافه هم بخشی از آنها می باشد:

(از طرف دیگر) on the other hand

(زمینی/دریایی/هوایی) by land/sea/air

(در این لحظه) at the moment

امیدوارم با خواندن این مطلب آشنایی بیشتری در مورد حروف اضافه کسب کرده باشید.