انگلیسی مثل آب خوردن

سیلابلها در زبان انگلیسی (syllables in English language)

 

سیلابلها از نظر لغوی به معنای هجا یا حرف صدادار است. در این پست سعی داریم شما نحوه شمردن سیلابلها را بیاموزید. برای شمارش سیلابلهای یک لغت طبق نکات زیر عمل کنید.

 

1) هر حرف صدادار در یک کلمه به عنوان یک سیلابل در نظر گرفته می شود.

 

2) اگر بیش از یک حرف صدادار بصورت متوالی در یک کلمه به کار رود تنها یک سیلابل در نظر گرفته می شود.

 

3) حرف 'e' در پایان کلمات به عنوان سیلابل شمرده نمی شود.

 

4) حروف 'w' و 'y' که در آخر کلمات نوشته می شود به عنوان یک سیلابل شمرده می شود.

 

حال با توجه به مثالهای زیر نکات بالا به خوبی تفهیم می شود. (تعداد سیلابلهای لغات در کنار آنها با عدد نمایش داده شده است.)

 

tall: 1

 

limit: 2

 

expensive: 3 (طبق نکته 3 حرف آخر به عنوان سیلابل محسوب نمی گردد)

 

book: 1 (طبق نکته 2 حروف صدادار که متوالیا آمده است به عنوان یک سیلابل در نظر گرفته می شود)

 

beautiful: 3 (طبق نکته 2 حروف صدادار که متوالیا آمده است به عنوان یک سیلابل در نظر گرفته می شود)