انگلیسی مثل آب خوردن

 

 

شکل کلمات در زبان انگلیسی (word forms in English language)

 

با اجازه به زبون عامیانه بنویسم این مطلب رو. آخه دیرمه!!!

 

دونستن شکل و فرم کلمات در زبان انگلیسی از ضروریاته. برا همین تو این پست شکل کلمات اسم, فعل, صفت و قید رو بیان می کنیم تا بیشتر باهاشون آشنا شین.

 

نوع و شکل کلمات تو جمله نقش اون کلمه رو بازی میکنن و تعیین میکنن که چه نوع کلمه ای هستن.

 

حالا دونه دونه شکل چهار مورد مهم کلمات (اسم, فعل, صفت و قید) رو بیان می کنیم که تو چه حالتهایی این نوع رو به خودشون میگیرن.

 

اسمها:

اسمها با استناد به شکل کلمه و نقشی که تو جمله ایفا می کنن تشخیص داده میشن. همچنین با دیدن پسوند کلمه هم میشه فهمید که آیا اسم هست یا نه.

 

پسوندهای زیر اگه آخر کلمه ای بیان نشون میده که اون کلمه اسم هست.

 

پسوندهای مربوط به جا یا چیز:

 

-ian: politician (سیاستمدار)

-ist: scientist (دانشمند)

پسوندهای مربوط به مشاغل:

-ee: employee (کارمند)

-er: printer (چاپگر)

-or: inventor (مخترع)

پسوندهای مربوط به شاخه های آموزشی و تحصیلی:

-ogy: biology (زیست شناسی)

-ic(s): politics (سیاست)

-ation: administration (دولت)

-y: chemistry (شیمی)

-ce: science (علم)

فعلها:

فعلها برای نشون دادن عمل فاعل به کار می روند. پسوندهای زیر نشون دهنده این هستن که کلمه مزبور فعل هست.

-ate: circulate (به گردش درآوردن)

-en: sharpen (تیز کردن)

-ing: developing (گسترش دادن)

-ed: invented (اختراع شد)

-er: discover (کشف کرد)

-ify: magnify (بزرگ کردن)

-ize: politicize (جنبه سیاسی دادن به)

صفتها:

صفتها برای وصف کردن فاعل به کار می روند که اغلب قبل از اسم و یا بعد از فعل to be می آیند. پسوندهای زیر نشون دهنده صفت بودن کلمه مزبور هستن:

-al/ial                            -ing                          -abe/ible                       -ish

 

-ant/ent                       -ive                           -ary                              -less

 

-ory                             -like                           -ed                              -ly

 

-er                              -some                         -ful                             -ous

 

-ic                               -worthy                      -ile                              -y

 

قیدها:

 

قیدها برای بیان کردن حالت و نحوه وقوع فعل به کار می روند (و برای پاسخ به سوال "چگونه؟" به کار می روند), که معمولا با افزودن ly- به صفت به وجود میان.

 

brave (شجاع) ====> bravely (شجاعانه)

 

در کل سه نوع پسوند برای تشکیل قید وجود داره که عبارتند از:

 

-ly

 

-ward

 

-wise

 

 

 

 

 

 

صفت و قید تفضیلی و عالی در زبان انگلیسی (comparative & superlative adjective & adverb in English lan

 

در این پست شما را با مقایسه ها در زبان انگلیسی آشنا می کنیم. در حالت کلی سه نوع قیاس داریم:

 

1) کلی (شکل اصلی)                        2) تفضیلی                      3) عالی

 

 

 

قیاس در صفتها:

 

1) حالت کلی برای وصف یک چیز یا یک شخص به کار می رود.

 

The violin as a small instrument. .ویولن آلت موسیقی کوچکی است

 

2) صفت تفضیلی وقتی به کار می رود که دو چیز مقایسه می شوند, و یا وقتی چیزهایی با چیزهای دیگر مقایسه می شوند.

 

Ali is taller than Reza. .علی بلندقدتر از رضا است

 

3) صفت عالی وقتی به کار می رود که بیش از دو چیز را مقایسه کنیم, و یا وقتی که یک مورد از گروهی بیشترین میزان را از لحاظ کیفی به خود اختصاص داده است.

 

I am the youngest student in the class. .من کوچکترین دانش اموز در کلاس هستم

 

استراتژی ساخت صفت تفضیلی و عالی:

 

[بهتر است برای یادگیری این قسمت, ابتدا پست "سیلابلها در زبان انگلیسی" که قبلا بیان شده است را مطالعه نمایید. مطلب مذکور در برچسب "گرامر" درج شده است.)

 

a) صفات تفضیلی و عالی مربوط به ضفت های تک سیلابلی از طریق افزودن er- و est- به آخر شکل صالی صفت تشکیل می شود.

 

صفت عالی     صفت تفضیلی  شکل کلی

smallest        smaller          small

highest          higher  high

b) صفت تفضیلی و عالی مربوط به صفات سه سیلابلی (و یا بیشتر) با افزودن more و most تشکیل می شود.

 

صفت عالی     صفت تفضیلی  شکل کلی

most brilliant  more brilliant  brilliant

most important        more important        important

c) صفت تفضیلی و عالی مربوط به برخی از صفتها که به er , -y- یا le- مختوم هستند, از طریق افزودن er- و est- به شکل کلی صفت تشکیل می شود. ("y" به "i" تبدیل می شود.)

 

صفت عالی     صفت تفضیلی  شکل کلی

earliest          earlier  early

simplest        simpler          simple

 

 

قیاس در قیدها:

 

نحوه تشکیل قیاس در قیدها شبیه قیاس در صفتها می باشد.

 

d) برای تمامی قیدهای تک سیلابلی از er- و est- استفاده می شود.

 

عالی   تفضیلی         شکل کلی

fastest faster  fast

earliest          earlier  early

e) برای تمامی قیدهای باقی مانده از more و most استفاده کنید.

 

عالی   تفضیلی         شکل کلی

most slowly   more slowly   slowly

most commonly       more commonly       commonly

f) موارد زیر صورتهای بی قاعده صفتها و قیدهای تفضیلی و عالی می باشد.

 

عالی   تفضیلی         شکل کلی

best    better  good (adj)

best    better  well (adv)

worst  worse  bad (adj)

worst  worse  badly (adv)

least   less     little (adj/adv)

most   more   many (adj)

most   more   much (adj/adv)

farthest         farther far (adj/adv)

furthest         further

last     later    late (adv)

oldest  older   old (adj)

eldest  elder  

دیگر اشکال قیاس:

 

1)

 

وقتی چیزهایی که مساوی اند مقایسه می شوند از ترکیبهای زیر استفاده می شود.

 

As ..... as   /   Not as ..... as   /   Not so ..... as

Playing the violin is not as difficult as you might think.

 

یادگیری ویولن آنقدر که هم که شما فکر می کنید سخت نیست.

 

2) مقایسه دوگانه:

 

برای نمایش کاهش یا افزایش موازی به کار می رود.

 

the + comparative ..... the + comparative

 

The more he practices, the more he improves. .هر قدر بیشتر تمرین کند بیشتر پیشرفت می کند

 

3) As و Like:

 

Like: در یک قیاس ساده like پیش از اسم یا ضمیر به کار می رود.

 

You drive the car like professional driver. .شما اتومبیل را مثل یه راننده حرفه ای می رانید

 

As: وقتی فعلی پس از اسم یا ضمیری می آید as باید استفاده شود.

 

You play the cello with a bow as you do the violin.

 

شما ویولن سل را مانند ویولن (معمولی) با کمان می نوازید.