انگلیسی مثل آب خوردن

 

 

ضماير انعکاسی در زبان انگلیسی (reflexive pronouns in English language)

 

قبل از این در پست "ضمایر در زبان انگلیسی" در برچسب "گرامر" توضیح مختصری در مورد ضمایر انعکاسی آمده بود ولی در این پست به طور مفصل در مورد این ضمایر مطلب درج کرده ایم. ضمایر انعکاسی نوع خاصی از ضمایر هستند که معمولا در جملاتی استفاده می شوند که فاعل و مفعول آنها یکی است. این ضمایر هیچگاه نقش فاعلی ندارند. هر ضمیر شخصی (یا ضمیر فاعلی)، ضمیر انعکاسی منحصر به فردی دارد:

 

ضمیر انعکاسی (Reflexive Pronoun)

 

ضمیر شخصی (Personal Pronoun)

 

Myself

 

I

 

Yourself

 

You

 

Himself

 

He

 

Herself

 

She

 

Itself

 

It

 

Ourselves

 

We

 

Yourselves

 

You

 

Themselves

 

They

 

کاربرد: در موارد زیر از ضمایر انعکاسی استفاده می شود:

 

الف- زمانیکه فاعل جمله و مفعول آن یکی باشند:

 

I hurt myself. .به خودم آسیب زدم

 

ب- به عنوان مفعول غیرمستقیم (مفعولی که بعد از حرف اضافه می آید) و به فاعل برمی گردد:

 

I bought a book for myself. .یک کتاب برای خودم خریدم

 

The man was talking to himself. .مرد با او حرف می زد

 

ج- زمانیکه می خواهیم بر انجام کاری توسط کسی تأکید کنیم (بر فاعل جمله تأکید کنیم):

 

I'll do it myself. (No one else will help me). . خودم آن را انجام خواهم داد

 

They ate all the food themselves. (No one else had any.)

 

خودشان همه غدا را خوردند.

 

نکته: زمانیکه ضمیر انعکاسی در انتهای جمله و پس از حرف اضافه by بیاید، ترکیب ایجادشده به معنی به تنهایی خواهد بود:

 

We cleaned the house by ourselves.     ما خانه را خودمان تمیز کردیم