انگلیسی مثل آب خوردن

قواعد جمع بستن کلمات (اسمها) در زبان انگلیسی Grammer of pluralizing words (nouns) in English language

 

 در این پست نحوه جمع بستن کلمات در زبان انگلیسی رو بیان می کنیم. به طور کلی این قوانین 7 مورد اند که به ترتیب در زیر آمده است.

 1- بيشتر اسمهاي انگليسي را مي توان با اضافه كردن s با آخر آنها به جمع تبديل كرد.

 

door

doors

 

book

books

pen

Pens

 

cat

cats

2- اسمهاي مختوم به s – sh – ch –x – z – ss را بوسيله es به جمع تبديل مي كنيم.

 

box

boxes

 

church

churches

bus

buses

 

glass

glasses

3-  اسمهاي مختوم به y در صورتيكه حرف مافبل y يك حرف بي صدا باشد هنگام جمع بستن y  حذف و مابقي كلمه ies مي گيرد.

 

lady

ladies

 

army

armies

ولي چنانچه حرف ماقبل y يكي از حروف صدادار باشد، كلمه هنگام جمع بستن فقط s مي گيرد.

 

boy

boys

 

valley

valleys

 

 

 

 

 

4- كلماتي كه به حرف f يا fe ختم مي شوند در هنگام جمع بستن f يا fe به ves تبديل مي شوند.

leaf

leaves

 

wife

wives

knife

knives

 

thief

thieves

يادآوري: roof و proof و برخي از كلمات ديگر از اين قاعده مستثنا هستند و فقط s مي گيرند.

 

5- برخي از كلمات مفرد را بوسيله تغيير حروف صدادار آنها به جمع تبديل مي كنيم.

man

men

 

tooth

teeth

foot

feet

woman

women

6- برخي از كلمات مفرد را با اضافه كردن حروفي غير از s يا es به آخرشان به جمع تبديل مي كنيم.

 

child

children

criterion

criteria

7- مفرد بعضي از كلمات همانند جمع آن هاست.

sheep

sheep

fish

fish