انگلیسی مثل آب خوردن

کلمات پرسشی در زبان انگلیسی (question words in English)

 

كلمات پرسشي به دو دسته تقسيم مي شوند:

الف) كلمات پرسشي دسته ي اول:

بعد از كلمات پرسشي دسته ي اول همواره جمله به شكل سوالي بكار مي رود.

مثال برای جواب

کلمه حذفی

معنی

کلمه پرسشی

ردیف

a book – a doctor

شغل – شیء

چه چیز - چه کار

what

1

green - blue - white

رنگ

چه رنگی

What color

2

At 5 o’clock - at 10

ساعت

کی – چه ساعت

What time

3

at Monday - Saturday

روز هفته

چند شنبه

What day

4

slowly - hard - rapidly

قید حالت

چگونه – چطوری

How

5

every day - yesterday

قید زمان

کی – چه وقت

When

6

at home - in the park

قید مکان

کجا

Where

7

Ali - Mr. Irani

شخص

چه کسی

Who

8

Six years old

سن

چند ساله

How old

9

ب) كلمات پرسشي دسته ي دوم :

بعد از كلمات پرسشي دسته ي دوم ابتدا اسم بكار رفته و پس از اسم, جمله به شكل سوالي بكار مي رود.

مثال برای جواب

کلمه حذفی

معنی

کلم پرسشی

ردیف

two - many - some

صفت مقدار

چند تا

How many

1

much - a little

صفت مقدار

چه مقدار

How much

2

My-his-Ali’s

صفت ملکی 'sدار

مال چه کسی

Whose

3

little - thin - clever

صفت

کدام

which

4

 

براي سوالي كردن جملات انگليسي به وسيله ي كلمات پرسشي مراحل زير را انجام مي دهيم .

1- كلمه ي پرسشي مورد نظر را در ابتداي جمله سوالي قرار مي دهيم.

2- پس از كلمه ي پرسشي جمله را به شكل سوالي در مي آوريم.

3- با توجه به معني كلمه ي پرسشي و طبق جداول فوق كلمه يا كلمات حذفي را از جمله حذف مي كنيم .

4- چنانچه كلمه ي پرسشي جزء كلمات پرسشي نوع دوم باشد، اسم را در جمله پيدا كرده و آن را پس از كلمه ي پرسشي قرار مي دهيم . (اسم هميشه بعد از كلمه ي حذفي قرار دارد).

تذكر: چنانچه كلمه ي حذفي در ابتداي جمله قرار داشته باشد فقط كافي است كه آن را از جمـــله حذف كنيم و به جاي آن، كلمه ي پرسشي مورد نظر را قرار داده و بقيه ي جمله را بدون تغــيير بازنويسي كنيم.

مثالهای زیر تفهیم این کلمات را برایتان ساده می سازد.

1. There is a book on the table. (What)

What is there on the table?

2.  This pen is green. (What colour)

What colour is this pen?

3. She goes to school at 5 o’clock. (What time)

What time does she go to school?

4. Today is Monday. (What day(

What day is today?

5. He is playing football slowly. (How)

How is he playing football?

6.  They saw him yesterday.  (When(

When did they see him?

7.  My father is at home.  (Where)

Where is he?

8.  He is Mr Irani.  (Who)

Who is he?

9. I see some buses in the street. (How many)

How many buses do you see in the street?

10. There is a little water in the glass. (How much)

How much water is there in the glass?

11. That was Ali's car. (Whose)

Whose car was that?

12. Ali is that thin boy. (Which)

Which boy is Ali?

13. Mr Irani teaches English well. (Who)

Who teaches English well?

14. Two boys are at school. (How many)

How many boys are at school?

15. The thin girl is a student. (Which)

Which girl is a student