انگلیسی مثل آب خوردن

 

 

نقل قول مستقیم و غیرمستقیم در زبان انگلیسی (direct & indirect quotation in English language)

 

در این پست در مورد نقل قولهای امری در زبان انگلیسی مطالبی را قرار داده ایم.

 

تذكر: در انگليسي سه نوع نقل قول وجود دارد كه عبارتند از نقل قولهاي خبري, سوالي و امري. ولی ما در اینجا تبدیل نقل قولهای امری را بیان می کنیم.

 

به طور کلی دو نوع نقل قول داریم که در زیر بیان شده است.

 

الف) نقل قول مستقيم:

 

چنانچه گفتار شخصي را عيناً و بدون تغيير بيان كنيم از نقل قول مستقيم استفاده كرده ايم. در اين حالت عين گفتار شخص داخل "  " قرار مي گيرد و قبل از آن كاما بكار مي رود.

 

The teacher told us, "Listen to me carefully".

 

Ali told me, "Don't open the door".

 

ب) نقل قول غير مستقيم:

 

اگر گفتار شخصي را با تغييراتي بيان كنيم به نحوي كه مفهوم گفتار وي تغيير نكند اين نوع نقل قول را نقل قول غير مستقيم گويند. در اين حالت به كاما و گيومه ها احتياج نيست.

 

تبديل نقل قولهاي مستقيم امري به غير مستقيم

 

براي تبديل نقل قولهاي مستقيم امري به غير مستقيم به صورت زير عمل مي كنيم:

 

1)      در نقل قولهاي مستقيم امري مثبت:

 

در اين گونه از نقل قولها كاما و گيومه ها را برداشته و قبل از شكل ساده فعل از to  استفاده مي كنيم.

 

 The teacher told us, "Listen to me carefully".

 

The teacher told us to listen to him carefully.

 

تذكر: در تبديل نقل قولهاي مستقيم به غير مستقيم گاهي ضماير تغيير مي كنند .

 

2) در نقل قولهاي مستقيم امري منفي:

 

در اين گونه از نقل قولها كاما و گيومه ها را برداشته و به جايِ Don't  ازnot to  قبل از شكل ساده فعل استفاده مي كنيم.

 

 Ali told me, "Don't open the door.

 

Ali told me not to open the door.