انگلیسی مثل آب خوردن

 

اسامی با فعل مفرد و جمع در زبان انگلیسی (nouns with singular & plural verb in English language)

 

 

 

3 کلمه زیر همیشه با فعل مفرد به کار برده می شوند:

 

 

 

mathematics , money , news

 

مثال:

 

I'm glad that the news is good. .خوشبختم که اخبار خوب هستند یا هست

 

-------------------------------------------------------------------

 

کلمات زیر همیشه با فعل جمع به کار برده می شوند:

 

 

 

scissors: قیچی , people: مردم , clothes: لباس , riches: ثروت , wages: مزد , billiards: بیلیارد

 

مثال:

 

The scissors are lying on the table.     .قیچی روی میز است

 

اسامی غیرقابل جمع بسته شدن در زبان انگلیسی

(اسامی ای که در انگلیسی جمع بسته نمی شوند)

 

موارد زیر حالت هایی هستند که نمی توانند به حالت جمع به کار برده شوند:

 

advice: نصیحت / information: اطلاعات / furniture: مبل / luggage: بار سفر / damage: صدمه

 

work: کار / character: شخصیت / hair: مو / bread: نان / fish: ماهی / fruit: میوه

 

grass: چمن / dozen: دوجین / hundred: صد / sheep: گوسفند / knowledge: علم

 

progress: پیشرفت / thunder: رعد / machinery: دستگاه

 

برای اینکه موضوع خوب مفهوم شود برای 3 مورد از کلمات مثال هم در زیر آورده ایم:

 

damage:

 

نباید مثال زیر را بنویسیم:

 

The fire caused many damages.

 

بلکه باید به صورت زیر بنویسیم:

 

The fire caused much damage. .آتش صدمه های زیادی به بار آورد

 

hair:

 

نباید مثال زیر را بنویسیم:

 

That man has long hairs.

 

بلکه باید به صورت زیر بنویسیم:

 

That man has long hair. .آن مرد موهای بلندی دارد

 

information:

 

نباید مثال زیر را بنویسیم:

 

Can you give me any informations?

 

بلکه باید به صورت زیر بنویسیم:

Can you give me any information? میتوانید به من اطلاعاتی دهید؟