انگلیسی مثل آب خوردن

گفتن ساعت در انگلیسی (saying time in English language)

 

سوال کردن:

 

برای پرسیدن ساعت از عبارت what time is it? استفاده می شود که معنی آن «ساعت چند است؟» می باشد.

 

 

پاسخ دادن:

 

اگر در پاسخ ساعت کامل باشد یعنی بدون دقیقه و ثانیه باشد. می گوییم :

ساعت یک است              It`s one o`clock.

ساعت دوازده است     It`s twelve o`clock.

 

 

*********************

 

اگر ساعت کامل نباشد یعنی دقیقه داشته باشد می توان به دو صورت آن را خواند.

 

روش اول این است که بعد از It`s ابتدا ساعت و سپس دقیقه را بگوییم مثلا ًاگر ساعت پنج و بیست دقیقه باشدمی گوییم:

 

It`s five twenty.                                                          

 

روش دوم این است که بگوییم بیست دقیقه از پنج گذشته است:

 

It`s twenty minutes past five.                                       

 

*********************

 

اگر ۱۵ دقیقه ( یک ربع) از ساعت گذشته باشد یا به ساعت مانده باشد می توان در بیان ساعت از کلمه a quarter یعنی "یک ربع" استفده کرد.

 

مثلاً اگر ساعت دو و پانزده دقیقه باشد. می گوئیم :

 

ساعت یک ربع گذشته از دو است It`s a quarter past two.                .

 

اگر ساعت پانزده دقیقه مانده به دو باشه می گوییم :

 

ساعت یک ربع مانده به دو است.                    It`s a quarter to two.  

 

*********************

 

 اگر ۳۰ دقیقه (نیم ساعت) از ساعت گذشته باشد یا به ساعت مانده باشد می توان در بیان ساعت از کلمه  half یعنی "نیم" استفاده کرد. مثلاً اگر ساعت دو و سی دقیقه باشد می گوییم :

 

ساعت نیم (۳۰ دقیقه) گذشته از دو است It`s half past two.

 

ساعت نیم (۳۰ دقیقه) مانده به دو است.                   It`s half to two.