انگلیسی مثل آب خوردن

 تفاوت the other ,other و another در زبان انگلیسی (difference between other, the other & another) 

 

بنا به درخواست یکی از کاربران تفاوتهای other, the other و another رو تو این پست میذارم تا استفاده کنین..

another یعنی "یکی دیگر". که می تواند قبل از کلمه مفرد به کار برده شود.

مثال:

 

We need to find another way.   .ما باید راه دیگری (علاوه بر راه موجود) پیدا کنیم

 

other  یعنی "بیش (مورد دیگر) از موارد یک گروه که در مورد آنها صحبت می کنیم". که قبل  از اسم جمع به کار برده می شود.

 

مثال:

 

Asbestos protects other materials from fire.   .پنبه نسوز از مواد دیگر در برابر آتش محافظت می کند

 

the other یعنی "آخرین مورد از گروهی که در مورد آنها صحبت می کنیم". که قبل از اسم مفرد یا اسامی غیرقابل شمارش به کار می رود.

 

مثال:

 

One type of asbestos is dangerous, the other type isn't dangerous.

 

یک نوع پنبه نسوز خطرناک هست، نوع دیگر ان خطرناک نیست.