انگلیسی مثل آب خوردن

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی (relative pronouns in English language)

 

توی این پست شما رو با انواع ضمایر موصولی آشنا می کنیم و از هر کدوم مثالی رو ذکر میاریم. البته پیش از این توی پست "ضمایر در زبان انگلیسی" اشاره ای به این ضمایر شده بود ولی توی این پست به طور کامل این ضمایر رو بیان می کنیم.

 

چنانچه كلمات which,who,whom و that بعد از يك اسم و what بعد از یک فعل در داخل جمله قرار گيرند همگي به معناي "كه" مي باشند و ضمير موصولي محسوب مي شوند. در واقع ضمــاير موصولي متصل كننده دو جمله مي باشند بطوريكه يكي از جملات، توصيف كننده ي اسم جمله ي ديگر مي باشد.

 

مثال:

 

The man teaches English. He came by bus.

 

The man who came by bus teaches English.

 

                                                                                          جمله ي وصفي              

 

تذكر: به جمله اي كه بعد از اسم مي آيد و آن را توصيف مي كند، جمله ي وصفي مي گويند.

 

حال به تبیین هر یک از ضمایر موصولی می پردازیم:

 

who: حالت فاعلی دارد که بعد از مرجع انسان و قبل از فعل به کار می رود.

 

مرجع انسان + who + فعل + ...

 

مثال:

 

The man who cries is my aunt.     .مردی که گریه می کند عموی من هست

 

whom: مشابه who می باشد با این تفاوت که حالت مفعولی دارد و بعد از مرجع انسان و قبل از فاعل به کار می رود.

 

مرجع انسان + whom + فاعل + ...

 

مثال:

 

The man whom you saw there was my brother.     .مردی که آنجا دیدید برادر من بود

 

which: این نوع هم حالت فاعلی و هم حالت مفعولی دارد و بعد از مرجع غیر انسان و قبل از فعل یا فاعل به کار می رود.

 

مرجع غیر انسان + which + فعل/فاعل + ...

 

مثال:

 

He bought the shirt which is in the room.     .او پیراهنی را خرید که داخل اتاق هست

 

* دقت کنید که در جمله بالا مرجع "پیراهن" هست که غیر انسان محسوب می شود.

 

that: از این مورد می توان به جای who, whom  و which استفاده کرد.

 

what: نیاز به مرجع ندارد و بعد از فعل نوشته می شود.

 

فعل + what + فاعل + ...

 

مثال:

 

Javad does what I suggested him.     .جواد کاری را که به او پیشنهاد دادم انجام می دهد

 

امیدوارم ضمایر موصولی براتون مفهوم شده باشه.