انگلیسی مثل آب خوردن

ضمايم پرسشي در زبان انگلیسی (question tags in English language)

 

در این پست مطلبی راجع به ضمایم پرسشی قرار میدم:

 

ضمايم پرسشي پرسشهاي کوتاهي هستند که به انتهاي يک جمله (در انگليسي محاوره‌اي) افزوده مي‌شوند.

 

به جملات زير دقت کنيد:

 

You are a teacher, aren't you?                     (شما يك معلم هستيد، اينطور نيست؟)

 

 

Farhad works hard, doesn't he?                    (فرهاد سخت کار مي‌کند، اينطور نيست؟)

 

 

در مثالهاي بالا aren't you و doesn't he ضمايم پرسشي هستند.

 

قواعد ساختن ضمايم پرسشي

 

1- ضمايم پرسشي از دو کلمه ساخته مي‌شوند>>> يک ضمير فاعلي پس از يک فعل کمکي

 

جمله اصلي                   

 

+ ضميمه پرسشي

Tom is a student,     isn't            he?

         

فعل          

کمکي

 

  ضمير  

 فاعلي

 

 

2- فاعل آن با فاعل جمله اصلي مطابقت مي‌کند:

 

Jim plays football, doesn't he?

 

The students will be arriving soon, won't they?

 

 

 

3- فعل کمکي آن با فعل کمکي جمله اصلي مطابقت مي‌کند، با اين تفاوت که:

 

الف-  اگر جمله اصلي مثبت باشد، «ضميمه پرسشي» منفي، و اگر جمله اصلي منفي باشد «ضميمه پرسشي» مثبت خواهد بود.

 

It wasn't an interesting film, was it?

 

They will finish their job, won't they?

 

You wouldn't tell anyone, would you?

 

ب- اگر هيچ نوع فعل کمکي در جمله اصلي وجود نداشت از does، do و يا did (با توجه به زمان جمله) استفاده مي‌کنيم:

 

She plays the piano, doesn't she?

 

You look well today, don't you?

 

You sold your car, didn't you?