انگلیسی مثل آب خوردن

 فرمول اصلی برای نوشتن جملات انگليسی یا ترتیب اجزای جمله در زبان انگلیسی

جمله ساده در زبان انگلیسی؛ از چپ به راست طبيعتا" و با فرمول اصلی و به صورت زیر بیان می‌شود:

قید زمان+قید مکان+قیدحالت+مفعول+فعل+فاعل

اگر به صورت ویدیویی و با توضیحات می‌خواهید بصورت کامل زمان فعل‌های انگلیسی را یاد بگیرید، میتوانید ویدیو درس رایگان زیر را که در کانال یوتوب انگلیسی مثل آب خوردن برای شما قرار داده ایم مشاهده فرمایید.


تعریف فاعل/ جای فاعل در جمله انگلیسی کجاست؟

تعریف فاعل: به کسی یا چیزی می‌گویند که کاری از او سرزده باشد؛ کننده‌ یا انجام دهنده‌ی کار

Ali opened the door.
علی در را باز کرد

The airplane took many people to Shiraz.
هواپیما افراد زیادی را به شیراز برداشت برد😁 

در این دو جمله Ali و airplane چون کاری را انجام داده اند فاعل بحساب می‌آیند.همانطریکه ملاحظه می‌فرمایید جای آنها در جمله در اول جمله و به عبارت دیگر قبل از فعل می‌آید.
و در تمامی جملات خبری و ساده همه‌ی كلمات ضمير ابتدای جمله ظاهر می‌شوند. ضمیر ها مثل: They, she, he, you,we, I

تعریف مفعول/ جای مفعول در جمله انگلیسی کجاست؟

تعریف مفعول: به کسی یا چیزی که کار بر روی او انجام می‌شود. به این جملات انگلیسی مثال توجه کنید:

Ali opened the door.

The airplane took many people to Shiraz.

در این دو جمله the door و many people کار بر روی آنها انجام شده است و طبیعتا" مفعول بحساب می‌آیند و همانطوریکه ملاحظه می فرمایید جای آنها در جمله بعد از فعل است.

تعریف فعل/جای فعل در جمله انگلیسی کجاست؟

تعریف فعل: فعل کلمه‌ی مهم و ضروری است که انجام گرفتن کاری یا انجام پذیرفتن یا روی دادن حالتی در زمان حال و گذشته و آینده را نشان می‌دهد.
.Ali washed the car yesterday
در جمله بالا washed فعل است چون شسته شدن اتومبیل را در زمان دیروز نشان میدهد. جای افعال در جمله بعد از فاعل هستند.

قید های حالت کدامند؟/جای فعل در جمله انگلیسی کجاست؟

تعریف قید حالت: کلمه ای است که حالت انجام گرفتن فعل را نشان میدهد.
مثال:
We washed the car carefully
در جمله بالا carefully  قید حالت است چون چگونگی انجام یافتن فعل را نشان می دهد. قیود حالت عموماً بعد از فعل و مفعول و قبل از قید مکان میباشد.

طرز درست کردن یا ساخت قید حالت در جملات انگلیسی:

برخی از قیود حالت با اضافه کردن lyبه آخر برخی از صفات درست میشوند.مانند:
Slow/slowly | Happy/happily

برخی از قیود حالت بی قاعده هستند و با اضافه کردن ly ساخته نمی‌شوند مانند Good/well | Fast/fast | Hard/hard

قید های مکان/جای قیود مکان در جمله انگلیسی کجاست؟

تعریف قید مکان: کلمه ای است که مکان انجام یافتن فعل را نشان می دهد مانند.
.She put her bag in the classroom
در جله بالا classroom قید مکان است چون مکان انجام یافتن فعل را نشان میدهد.جای آنها بعد از قیود حالت و قبل از قیود زمان می آیند.

قید های زمان/جای قیود زمان در جمله انگلیسی کجاست؟

تعریف قید زمان: کلمه ای است که زمان انجام یافتن فعل را نشان میدهد.
.Maryam played volleyball yesterday
در جمله بالا yesterday  یعنی دیروز قید زمان است چون زمان انجام یافتن فعل را نشان می دهد.جای آنها بعد از قیود مکان است.

سه قید حالت، مکان و زمان را در جمله انگلیسی به چه ترتیب می‌نویسیم؟

به نکات زیر نیز  توجه فرمایید.
در جمله اول قید حالت دوم قید مکان و سوم قید زمان می آید.
قانون حمز(فرمولی برای حفظ شدن ترتیب قرار گرفتن قیود حالت ،مکان و زمان در جمله است):
اگر حرف اول  حالت ح ،مکان   و حرف اول زمان ز  را برداریم کلمه حمز بدست می آید.یعنی اول قید حالت دوم قید مکان سوم قید مکان می آید.
He wrote the letters

جای برخی از کلمات دیگر در جمله‌های انگلیسی

جای قید های تکرار در جمله انگلیسی

قیود تکرار مانند ( usually,often,neverو....) قبل از افعال اصلی و بعد از افعال کمکی می آیند.
He usually writes the letters fast
He can usually write the letters fast

جای صفات در جملات انگلیسی

صفات قبل از اسم می آیند
I have a small bag

جای صفات ملکی در جمله انگلیسی

صفات ملکی مانند(my,our,your.his,her.its.their) قبل از اسم می آیند.
It is my bag

نکته مهم انگلیسی: باید توجه کرد که جمله در چه زمانی است و از قوانین مربوط به آن زمان استفاده نمودباید توجه کرد که جمله مثبت است یا منفی باید توجه کرد که جمله معلوم است یا مجهول و سپس بر اساس چینش قسمتهای مختلف جمله در زبان انگلیسی جمله را می‌نویسیم.

ساختار یک جمله انگلیسی به صورت زیر است:

انواع قید+مفعول+فعل +فاعل


زمان های مختلف یا زمان فعل های مختلف و مهم و ضروری در زبان انگلیسی:

زمان حال انگلیسی:

زمان حال ساده انگلیسی
من در را باز می کنم I open the door

زمان حال استمراری انگلیسی
من دارم در را باز می کنم I am opening the door

زمان حال کامل- ماضی نقلی انگلیسی
من در را باز کرده ام I have opened the door

سوالی کردن زمان حال در انگلیسی
آیا من در را باز می کنم؟ : ?Do I open the door

منفی کردن زمان حال در انگلیسی
من در را باز نمی کنم I don't open the door

سوالی کردن زمان حال استمراری انگلیسی
آیا من دارم در را باز می کنم؟?Am I opening the door

منفی کردن زمان حال استمراری انگلیسی
من در حال باز کردن در نیستم I am not opening the door

سوالی کردن زمان حال کامل انگلیسی یا ماضی نقلی
آیا من در را باز کرده‌ام؟ ?Have I opened the door

منفی کردن زمان حال کامل انگلیسی یا ماضی نقلی
من در را باز نکرده ام I have not opened the door


زمان گذشته انگلیسی

زمان گذشته ساده
من در را باز کردم I opened the door

زمان گذشته استمراری انگلیسی
من داشتم در را باز می کردم I was Opining the door

زمان گذشته کامل یا ماضی بعید انگلیسی
من در را باز کرده بودم I had opened the door

سوالی کردن و منفی کردن زمان گذشته ساده انگلیسی

آیا من در را باز کردم؟ ?Did I open the door

من در را باز نکردم I did not open the door

سوالی کردن و منفی کردن زمان گذشته استمراری

آیا من داشتم در را باز می‌کردم؟ ?Was I opening the door

من در حال بازکردن در نبودم I was not opening the door

سوالی کردن و منفی کردن زمان گذشته کامل- ماضی بعید انگلیسی

من در را باز کرده بودم؟ ?Had I opened the door
من در را باز نکرده بودم I had not opened the door


زمان آینده انگلیسی

معمولا" در مکالمه های روزمره زبان انگلیسی از زمان آینده ساده استفاده می‌شود.

زمان آینده ساده انگلیسی
I will open the door
من در را باز خواهم کرد

سوالی کردن زمان آینده ساده انگلیسی
من در را باز خواهم کرد؟ ?Will I open the door

منفی کردن زمان آینده ساده انگلیسی
من در را باز نخواهم کرد I will not open the door


خیلی از زبان آموزان دنبال منبع ساده گرامر انگلیسی هستند، که به عنوان "یادگیری" و یا بعد از مدتی به عنوان منبع "یادآوری و مرور" از آن استفاده کنند.
ما در تیم انگلیسی مثل آب خوردن آنچه که یک زبان آموز از سطح مبتدی تا سطح پیشرفته باید در مورد گرامر و دستور زبان انگلیسی بداند را در کتاب الکترونیکی گرامر مثل آب خوردن گنجانده ایم. برای توضيحات بيشتر و دانلود نمونه رايگان و تهیه این کتاب از آدرس زیر اقدام کنید:
https://goo.gl/Dy74yM
.

جملات پرکاربرد انگلیسی برای خداحافظی کردن در مکالمه روزمره انگلیسی

عبارت ها و اصطلاحات، هنگام خداحافظی در انگلیسی ✋✋ در این ویدیو جملات پرکاربرد انگلیسی برای خداحافظی کردن در مکالمه روزمره انگلیسی را خدمت شما بیان کرده ایم. جملات خاص و باکلاس و مخصوص انگلی...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات مهم انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات  انگلیسی  روزمره که برای هر زبان آموز ...

مکالمه انگلیسی در فرودگاه - جملات ضروری انگلیسی در پرواز و سفرهای هوایی با معنی فارسی و تلفظ

مکالمه انگلیسی در فرودگاه - جملات ضروری انگلیسی در پرواز و سفرهای هوایی با معنی فارسی و تلفظ در این ویدیو، ما با تمرکز بر روی مکالمات روزمره...

اسم میوه ها در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اسم انواع میوه ها در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ فارسی Fruits in English یادگیری اسامی میوه ها به انگلیسی جزو لغات بس...

یادگیری زبان انگلیسی با 250 فعل ضروری انگلیسی و جملات کاربردی انگلیسی مثال

  یادگیری زبان انگلیسی با 250 فعل ضروری انگلیسی و جملات کاربردی انگلیسی مثال در این درس لیست 250 افعال اساسی انگلیسی توسط تیم انگلیسی مثل آب خ...

بهترین روش یادگیری زبان و بهترین روش یادگیری ماندگار لغت های انگلیسی به فارسی

بهترین روش یادگیری زبان و لغت های انگلیسی به فارسی یکی از بهترین روش های یادگیری لغت های انگلیسی همین روش است.یادگیری واژگان یکی از بخش‌های حیات...

دریافت درآمد یوتوب کاملا" شفاف و قانونی، برای اولین بار در ایران

  دریافت درآمد یوتوب بصورت کاملا" شفاف و قانونی، برای اولین بار در ایران با توجه به رشد تولید کنندگان محتوا و کانال های یوتوب در ایران، یک ر...

یادگیری ‌آسان 700 کلمه بسیار پرتکرار در زبان انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی همراه با دانلود Pdf رایگان

یادگیری ‌آسان 700 کلمه بسیار پرتکرار در زبان انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی همراه با لیست لغات و دانلود Pdf رایگان ...

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی در این درس مهمترین و اسا...

مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - یادگیری جملات مهم انگلیسی قبل از خواب | درس 7

مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - یادگیری جملات مهم انگلیسی قبل از خواب | درس 7 مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - در این سری از درسهای...

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال در این ویدیو یکصد مورد 100 فعل ضروری از مهمترین و اساسی ترین افعال ا...

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ در این پست و در سایت انگلیسی مثل آب خوردن به صورت کامل به معرفی تمامی لغات ضروری اعضای خانواده و...

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی بسیاری از ...

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2  هر زبانی مجموعه ای از نام های مستعار شیرین یا عاش...

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز متن انگلیسی با ترجمه فارسی

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز با متن انگلیسی و ترجمه فارسی در این ویدیو داستان  انگلیسی آموزنده و جالب  الاغ کشاورز یا به انگلیسی The Farmer's...

صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها

  صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها از صفر تا صد در این درس و در این ویدیو مهمترین و ضروری تر...

یکصد 100 فعل حیاتی و ضروری انگلیسی با معنی و تلفظ درست با مثال کاربردی

  فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (صد 100 مورد) با مثال و ترجمه به فارسی لیست فعلهای مهم  و پرتکرار که در این ویدیو یکجا جمع شده اند، به شدت د...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات انگلیسی روزمره که برای هر زبان آموز در مسیر یادگی...

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی در سایت انگلیسی مثل آب خوردن Easy Peasy English فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (سیصد 300 مورد) با...

داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی

  داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی ...

جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن در زندگی روزمره انگلیسی موقعیتهای بسیاری پیش میاد که باید ...

جملات و اصطلاحات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ در این درس مهم، 150 مورد از جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی که مهمترین جملات کوتاه انگلی...

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال در این درس جمله سازی انگلیسی و جملات ضروری و کاربردی با لغت اساسی ...

یادگیری مکالمه انگلیسی در 20 روز با درسهای رایگان آموزش زبان انگلیسی به فارسی

یادگیری مکالمه انگلیسی در 20 روز با درسهای رایگان آموزش زبان انگلیسی به فارسی در سری درسهای آموزش مکالمه انگلیسی در 20 روز، در انگلیسی مثل آب خوردن؛ د...