انگلیسی مثل آب خوردن

عبارت (عبارات) حرف اضافه ای (prepositional phrases)

 

سلام.. مطلب این پست در مورد حروف اضافه و عبارات حرف اضافه ای هست.

 

موارد زیر بعضی از حروف اضافه های رایج هستند:

 

about  above (بالای) around (دور)   after

against (در برابر)        along (در طول)         behind (پشت)          among (از جمله)

across (در عرض)       before (قبل از)         because of (بخاطر)    at

as       below (زیر)     beneath (زیر)  beside (کنار)

between (بین) beyond (خارج از)       by      despite (با وجود)

down  during (در طول)         for      from

in       in spite of (با وجود)   into     like/unlike

on      off (دور)        of       near

since (از)       over (روی)     out of out

to       till (تا)  throughout (سراسر)  through (از طریق)

up      until (تا)         under  toward (نسبت به)

without (بدون) within (با)       with    upon (بر روی)

یک عبارت حرف اضافه ای شامل یک حرف اضافه و یک مفعول است. مفعول می تواند یک اسم یا یک ضمیر باشد.

 

مثال:

 

The work    is changed          by             nature (it).

 

  subject         verb          preposition         object

 

گاهی اوقات برخی از کلمات که در نقش حرف اضافه اند ممکن است در عبارت حرف اضافه ای به کار نروند.

 

مثال از غیر عبارت حرف اضافه ای:

 

Because it changed, the work was impermanent. .چون آن تغییر کرد، کار بی ثبات بود

 

مثال از عبارت حرف اضافه ای:

 

Because of change, the work was impermanent. .بخاطر تغییر، کار بی ثبات بود

 

در موارد دیگر ممکن است فعل عبارتی در شما ایجاد اشتباه کند. فعل عبارتی فعلی است با یک یا دو حرف اضافه که با همدیگر معنی خاصی دارند.

 

مثال از غیر عبارت حرف اضافه ای:

 

The artist ran across an object. .هنرپیشه تصادفا چیزی را دید

 

مثال از عبارت حرف اضافه ای:

 

The artist ran across the room to get a canvas.

 

.هنرپیشه در عرض اتاق دوید تا بوم نقاشی را به دست آورد