انگلیسی مثل آب خوردن

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی (irregular verbs in English language)

 

1) افعالی که هر سه حالت فعل یکسان هست:

hurt    hurt    hurt

(آسیب رساندن)         cut      cut      cut

(قطع کردن)     cost    cost    cost

(هزینه داشتن)

shut    shut    shut

(بستن)          put     put     put

(گذاشتن)       let      let      let

(اجازه دادن)

2) افعالی که دو حالت آن مشابه هست:

 

felt     felt     feel

(احساس کردن)         read * read * read *

(خواندن)        ran     ran     run

(دویدن)

left     left     leave

(ترک کردن)     slept   slept   sleep

(خوابیدن)       kept    kept    keep

(نگهداشتن)

caught caught catch

(گرفتن)          become        became         become

(شدن) come  came  come

(آمدن)

thought         thought         think

(فکر کردن)      bought          bought          buy

(خریدن)         brought         brought         bring

(آوردن)

learnt  learnt  learn

(یاد گرفتن)      taught taught teach

(درس دادن)    fought fought fight

(جنگ کردن)

shone  shone  shine

(درخشیدن)     spent  spent  spend

(صرف کردن)    found  found  find

(پیدا کردن)

sat      sat      sit

(نشستن)      said    said    say

(گفتن) paid    paid    pay

(پرداختن)

shot    shot    shoot

(شلیک کردن)  lost     lost     lose

(از دست دادن)          won    won    win

(بردن)

did      did      do

(انجام دادن)    told     told     tell

(گفتن) sold    sold    sell

(فروختن)

 

 

 

got     got     get

(گرفتن)          met    met    meet

(ملاقات کردن)

 

 

 

understood    understood    understand

(فهمیدن)        stood  stood  stand

(ایستادن)

 

 

 

had     had     have

(داشتن)        made  made  make

(درست کردن)

 

 

 

beaten beat    beat

(شکست دادن)         heard  heard  hear

(شنیدن)

* فعل read در حال ساده خود دارای تلفظ (رید) و در حالات گذشته و .p.p دارای تلفظ (رِد) می باشد.

 

3) افعالی که هر سه شکل فعل آن متفاوت هست:

 

begun began begin

(شروع کردن)   gone   went   go

(رفتن)  been   was/were      be

(شدن)

swum  swam  swim

(شنا کردن)     sung   sang   sing

(آواز خواندن)   drunk  drank  drink

(نوشیدن)

thrown threw  throw

(پرتاب کردن)    known knew   know

(دانستن)       flown  flew    fly

(پریدن)

spoken         spoke speak

(صحبت کردن)  chosen          chose  choose

(انتخاب کردن)  broken          broke  break

(شکستن)

taken  took   take

(بردن)  woken woke  wake

(بیدار شدن)    stolen  stole   steal

(دزدیدن)

ridden  rode    ride

(راندن) driven  drove  drive

(رانندگی کردن)          worn   wore   wear

(پوشیدن)

eaten  ate     eat

(خوردن)         written wrote  write

(نوشتن)        risen   rose    rise

(بالا رفتن)

fallen   fell      fall

(افتادن)          forgotten       forgot forget

(فراموش کردن)          given   gave   give

(دادن)