انگلیسی مثل آب خوردن

 

بعضی از کلماتی که با فعل make می آیند

 

make a decision             تصمیم گرفتن

 

make a suggestion        پیشنهاد دادن

 

make a prediction          پیش بینی کردن

 

make an excuse              عذر خواستن

 

make a war                   جنگ کردن

 

make a peace                 صلح کردن

 

make a speech               سخترانی کردن

 

make fun of                   تمسخر کردن

 

make progress              پیشرفت کردن

 

make friends                 دوست شدن

 

make a noise                 سر و صدا کردن

 

make  trouble                 درد سر درست کردن

 

make difference             تفاوت کردن

 

make money                  پول در آوردن

 

make the  bed                 مرتب کردن تخت