انگلیسی مثل آب خوردن

 

صفات

صفات کلماتي هستند که کيفيت و چگونگي افراد، اشياء، مکانها و ... را بيان مي‌کنند. صفت تنها يک حالت دارد؛ يعني اينکه با اسم مفرد يا جمع، مذکر يا مؤنث بطور يکسان بکار مي‌رود:

a young man/woman

young men/women

اما تنها موارد استثناء، صفات this و that مي‌باشند که پيش از اسامي جمع به these و those تبديل مي‌شوند:

this book - those books,  that boy - those boys

 

مکان صفات

صفت‌ها مي‌توانند در موقعيت‌ها و جاهاي مختلفي در يک جمله ظاهر شوند که در زير به مهمترين اين موقعيت‌ها اشاره مي‌شود:

1- قبل از يک اسم:

a good man, an old car, the green carpet

گاهي بيش از يک صفت، اسمي را توصيف مي‌کنند:

a good young man,  the beautiful green carpet

 

2- پس از فعل be:

 • You are beautiful.

 • She is fat.

 • The bus is late.

بجز فعل be، افعال ديگري نيز مانند seem، look، become و stay مي‌توانند قبل از صفت قرار بگيرند:

 • It looks interesting. (جالب به نظر مي‌رسد.)

 • It is becoming sunny. (هوا دارد آفتابي مي‌شود.)

3- پس از the، که در اين صورت کلمه اصلي يک عبارت اسمي محسوب مي‌شود:

the young جوانان

the old پيران

the dead مردگان

the English انگليسي‌ها

4-بعد از برخي افعال، يک صفت مي‌تواند به دنبال مفعول بيايد:

 

صفت

مفعول

فعل

فاعل

secret. her past kept She
mad. me is driving The noise
lucky. myself consider I
angry. him made Her behaviour

 

ترتيب صفات

مي‌دانيم که صفت‌ها معمولاً قبل از اسم مي‌آيند، اما اگر بيش از يک صفت اسمي را توصيف کنند، در اينصورت صفتها معمولاً به ترتيب خاصي قرار مي‌گيرند. هر چند ترتيب قرار گيري صفت‌ها پيش از يک اسم هميشه ثابت نيست، اما جدول زير به شما کمک مي‌کند تا نحوه‌ی جاگيري کلي آنها را ياد بگيريد:

 

 

6

جنس

5

مليت

4

رنگ

3

سن

2

اندازه

1

بيان عقيده يا احساس

 

flower     yellow     beautiful a
nurse   Indian   young   handsome that
tables wooden       big   those
cat   Persian white old     an

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قيدها

از قيدها براي اضافه کـردن اطلاعاتي بـه يک عبارت استفاده مي‌شود. همچنين قيدها مي‌توانند به يک کلمه ديگر از جمله به يک صفت يـا قيد ديگر نيز اطلاعاتي اضـافه کننـد کـه در ايـن صورت معرف (modifier) ناميده مي‌شوند.

 

انواع قيد

قيود اقسام مختلفي دارند که در اينجا به پنج نوع متداول آنها اشاره مي‌شود:

1- قيد حالت:

well, how, quickly, slowly, hard, fast, angrily, ...

 • The children are playing happily.
  (بچه‌ها دارند با خوشحالي بازي مي‌کنند)

 • Snails crawl very slowly.
  (حلزونها خیلی به آرامی می‌خزند)

2- قيد مکان:

up, down, there, here, above, below, near, ...

 • How long have you been waiting here?
  (شما چه مدتي اينجا منتظر بوده‌ايد؟)

3- قيد زمان:

today, yet, still, recently, soon, now, then, ...

 • You can stay with us until then.
  (تا آن موقع مي‌توانيد با ما بمانيد)

4- قيد مقدار:

very, too, so, quite, much, rather, ...

 • They are not really my parents.
  (آنها واقعاً والدين من نيستند)

5- قيد تکرار:

twice, sometimes, often, always, never, ...

 • Sometimes I write to him.     
  (گاهي به او نامه مي‌نويسم)

 

جاي قيدها

سه جا يا مکان اصلي براي قيدها وجود دارد:

1- در ابتداي عبارت (قبل از فاعل) (ابتدايي)
 

قيد فاعل عبارت فعلي + ...
Sometimes she arrives late.

2- در ميانه جمله (مياني):

الف) بعد از اولين فعل معين:
 

فاعل اولين فعل معين قيد بقيه عبارت فعلي + ...
She has always arrived late.

 

 

ب) پس از فعل be:
 

فاعل BE قيد + ...
She is always late.

ج) اگر فعل معيني وجود ندارد، قبل از فعل مسندي (قابل صرف):
 

فاعل قيد فعل مسندي + ...
She sometimes arrives late.

 

3- در انتهاي عبارت (پاياني):
 

فاعل عبارت فعلي +... قيد
She arrives late sometimes.

 

در جدول زير متداولترين مکان قيدها در جملات نشان داده شده است:
 

نوع قيد مکان قيد مثال
حالت پاياني

He never drives fast.

مکان پاياني We can stay there.
زمان پاياني I'll see you tomorrow.
مقدار مياني This book is rather boring.
تکرار مياني I have never seen him before.