انگلیسی مثل آب خوردن

زمان گذشته استمراری

ساختار

 جملات پرسشی:

eating?

playing?

talking?

I,  he, she, it

was

wasn't

you, we, they

were

weren't

 جملات مثبت و منفی:

walking

playing

fishing

was

wasn't

I,  he, she, it

were

weren't

you, we, they


کاربرد

از زمان گذشته استمراری بيشتر برای بيان کارهايی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتی ادامه داشته‌اند ولی حدود زمانی آنها به طور دقيق مشخص يا مهم نيست.

در اغلب موارد گذشته استمراری همراه با گذشته ساده بکار می‌رود. در چنين حالتی، گذشته استمراری بر کارها و فعاليتهای طولانی‌تر (در پس‌زمينه) دلالت می‌کند، در حالی که گذشته ساده بر کارها و فعاليتهايی دلالت می‌کند که در ميانه کارهای طولانی‌تر واقع شده‌اند.

 

 

بطور کلی «گذشته استمراری» در موارد زير بکار می‌رود:

1- برای بيان کاری که قبل از زمان خاصی در گذشته آغاز شده و احتمالاً پس از آن نيز ادامه داشته است:

 • 'What were you doing at 6.00?'  'I was having breakfast.'
  (.ساعت 6 چکار می‌کرديد؟ داشتم صبحانه می‌خوردم)

 

2- برای بیان کار يا فعاليتی در گذشته که به وسيله چيزی قطع شده باشد:

 • The phone rang when I was watching TV.
  (.وقتی داشتم تلويزيون تماشا می‌کردم، تلفن زنگ زد)
 • While I was driving home, my car broke down.
  (.هنگاميکه داشتم به خانه بر می‌گشتم، ماشينم خراب شد)

 

3- برای بيان کار يا فعاليتی به پايان نرسيده در زمان گذشته (در مقايسه با گذشته ساده که کارهای کامل شده را بيان می‌کند):

 • I was reading a book during the flight. (I didn't finish it)
 • but: I read a book during the flight. (I finished it)