انگلیسی مثل آب خوردن

حرف تعريف نامعين یا نکره (Indefinite article)

حرف تعريف نامعين شامل a و an می‌باشد.

حرف تعريف a قبل از يك حرف بی‌صدا بکار می‌رود:

a car, a man, a bus, a house

حرف تعريف anقبل از يک حرف صدادار (a,e,i,o,u) بکار می‌رود:

an apple, an actor, an animal, an old man

 


 چند نکته

1- در کلماتی مانند honest، hour، honour و ... حرف h تلفظ نمی‌شود (غير ملفوظ)، بنابراين همراه با آنها حرف تعريف an مورد استفاده قرار می‌گيرد:

an hour, an honourable man

2- كلماتی مانند useful،unit،university،union،Europeanو ... با اينکه با حروف صدادار شروع می‌شوند، ولی حرف اوليه آنها مانند «you» تلفظ می‌شود. بنابراين آنها با حرف تعريف a مورد استفاده قرار می‌گيرند:

a university, a useful book

a يا an تنها قبل از اسامی مفرد قابل شمارش می‌آيند:

a book, a happy boy, a famous actor

برای اسامی جمع، بجای a يا an، يا از some استفاده می‌کنيم و يا اصلاً هيچ کلمه‌ای را بکار نمی‌بريم:

 • It's a cat.  It's a dog.  And it's a monkey.
  but: These are all animals.
 • a horse,  some horses


موارد کاربرد حروف تعريف نامعين (
a يا an)

1- هنگاميکه برای اولين بار به کسی يا چيزی اشاره می‌کنيم از a يا an استفاده می‌کنيم. اما وقتی که به همان چيز دوباره اشاره می‌شود، بايد از theاستفاده کرد:

 • I bought a new shirt yesterday. But my wife thinks the shirt doesn't fit me.
  (ديروز يک پيراهن نو خريدم. ولی همسرم فکر می‌کند که آن پيراهن اندازه من نيست.)
   
 • Once I had a really big dog. But the dog wasn't very useful, so I gave the dog to a friend.
  (زمانی يک سگ خيلی بزرگ داشتم. اما آن سگ خيلی مفيد نبود، برای همين سگ را به يک دوست دادم.ا)

2- وقتی كه به يك چيز مفرد اشاره می‌شود از a يا an استفاده می‌کنيم. در اين حالت همان معنی one يا «يک» را می‌دهد (در مقايسه با three، two و ...):

 • I'd like an apple and two oranges.
   
 • Yesterday I bought three pencils and a notebook.

3- در اصطلاحات عددی خاص:

 

a half

يک دوم

 

a third

يک سوم

 

an eighth

يک هشتم

 

a couple

يک جفت

 

a dozen

يک دوجين

 

a hundred

صدتا

 

a thousand

هزارتا

 

a million

يک ميليون

4- هنگام اشاره به يک عنصر خاص از يک گروه يا طبقه:

الف. همراه با اسامی شغلها:

 • She's a doctor.
 • My father is a teacher.
 • Are you an engineer?

ب. همراه با مليتها و مذاهب:

 • I'm an Iranian.
 • You are a Chinese.
 • She is a Catholic.

5- همراه با کلمات و اصطلاحات مربوط به مقدار و کميت:

  a few (of)

a lot (of)

  a little (of)

a (great) deal (of)

  a bit (of)

a number (of)

6- همراه با اسامی مفرد قابل شمارش و پيش از کلمات what و such:

 • What a beautiful day! (چه روز زيبايی!)
 • What a strange friend you have! (عجب دوست عجيبی داری!)
 • Such a pity! (چه حيف شد!)