انگلیسی مثل آب خوردن

 

حرف تعریف معین یا معرفه

حرف تعريف معين شامل the می‌باشد که همواره پيش از اسامی‌ مفرد و جمع، يا پيش از اسامی‌ قابل شمارش و غيرقابل شمارش به يک صورت بکار می‌رود. در جدول زير به تفاوت بين the و a دقت کنيد:

 

غير قابل شمارش

قابل شمارش جمع

قابل شمارش مفرد

 

the water

the cats

the cat

معين

water

cats

a cat

نامعين

 

موارد کاربرد حرف تعريف معين (the)

1- وقتی‌ که قبلاً به چيزی‌ اشاره کرده باشيم:

 • We saw a strange bird at the zoo. The bird was blue!
  (پرنده عجيبی‌ در باغ وحش ديديم. آن پرنده آبی‌ بود!)

2- وقتی‌ كه هم گوينده و هم شنونده می‌دانند که درباره چه صحبت می‌شود، حتی‌ اگر قبلاً به آن اشاره‌ای‌ نشده باشد:

 • 'Where's the dog? 'It's in the garden.'
  (سگ (يا سگه) کجاست؟ در باغچه است.)

3- وقتی‌ که به چيزهايی‌ اشاره می‌کنيم که می‌دانيم تنها يکی‌ از آن وجود دارد:

the Sun, the Earth, the Moon, the sky, the stars, the sea, the South Pole

4- قبل از اسمی‌ که به واسطه کلماتی‌ که بعد از آن می‌آيند شناخته می‌شود:

 
 • The hotel where I stayed was excellent.
  (هتلی‌ که در آن اقامت داشتم عالی‌ بود.)
   
 • The man sitting over there is my husband.
  (مردی‌ که آنجا نشسته است شوهر من است.)
   
 • The car that I bought last week has broken down.
   (ماشينی‌ که هفته قبل خريدم خراب شده است.)

5- قبل از صفات عالي، اعداد ترتيبی‌، only و same:

the highest mountain,  the first time,  the last chapter,  the same colour, 
the only
child

6- همراه با صفات برای‌ اشاره به يک گروه يا طبقه از مردم:

the young (جوانان)     the old (پيران)    the poor (فقرا)    the unemployed (بيکاران)
the English (انگليسيها)    the Japanese (ژاپنيها)

 


  توجه

تنها برخی‌ از اسامی‌ ملتها دارای‌ يک صفت مانند English و Spanish هستند. برای‌ بقيه ملتها از يک اسم که به -s ختم می‌شود، استفاده می‌کنيم، مانند the Indians و the Iranians.

7- به همراه برخی‌ از اسامی‌ جغرافيايی‌ مانند رشته کوهها، مجمع‌الجزايرها، درياها، اوقيانوسها، رودخانه‌ها و ...:

 

the Andes

رشته کوههای‌ آند

 

the Indian Ocean

اوقيانوس هند

 

the Persian Gulf

خليج فارس

 

the Canary Islands

جزاير قناری‌

 

the Red Sea

دريای‌ سرخ

 

the Suez Canal

کانال سوئز

 

the (River) Thames

رودخانه تامز

 

the Sahara (Desert)

صحرای‌ آفريقا

 

حذف حرف تعريف معين (the)

در موارد زير حرف تعريف the مورد استفاده قرار نمی‌گيرد:

1- به همراه اسم افراد:

Ann, James, Brian Jackson

ولی‌ آنجا که اسامی‌ افراد بصورت جمع می‌آيد از the استفاده می‌کنيم:

the Johnson's  خانواده جانسون, the Smiths خانواده اسميت

2- قبل از اسم مکانها، البته به جز مواردی‌ که در بالا به آنها اشاره شد. به عنوان مثال:

 

Asia, Africa, Europe, North America

قاره‌ها

Brazil, Japan, Pakistan

کشورها

Sicily, Bermuda, Kish

جزيره‌ها
 (و نه مجمع‌الجزايرها)

London, Tehran, Cairo

شهرها

Everest, Alborz, Kilimanjaro

کوهها
(و نه رشته‌کوهها)

 


  توجه

تنها در مورد اسم کشورهايی‌ که مفرد باشند theحذف می‌شود. پيش از اسم کشورهايی‌ که حالت جمع دارند از the استفاده می‌کنيم:

the United States, the Netherlands, the United Arab Emirates

همچنين اگر بخواهيم در اسامی‌ کشورها از کلماتی‌ از قبيل Republic، Kingdom و غيره استفاده کنيم باز هم بايد theرا بکار ببريم:

the Czech Republic, the United Kingdom

3- به همراه اسم زبانها:

Farsi, English, French, Arabic

4- به همراه اسم وعده‌های‌ غذايی‌ مانند صبحانه و ...:

breakfast, dinner, lunch

5- در مورد جاهايی‌ مانند bed، sea، work، prison، court، hospital، church، school و ... اگر منظور ما کلی باشد، در اينصورت از the استفاده نمی‌شود:

 • I go to school by bus.
  من با اتوبوس به مدرسه می‌روم. («مدرسه» به طور کلی و نه يک مدرسه خاص)