انگلیسی مثل آب خوردن

 

 

 

 

 

 

كلمات استفهام در زبان انگلیسی

 یكی از مباحث مهم در بحث آموزش رایگان و مجانی زبان انگلیسی جایگاه كلمات استفهام است. این كلمات در زبان انگلیسی ( وقتی در نقش استفهام باشند) همیشه در اول جمله به كار می روند و مهم ترین آنها عبارتند از:

 

كجا

Where

چه كسی

Who

چگونه

How

چه كسی را، به چه كسی

Whom

چقدر

How much

كدام، كدام را

Which

چند تا

How many

كدامیك، كدامیك را

Which one

چه مدت

How long

مال چه كسی

Whose

چند وقت به چند وقت

How often

چه چیزی، چه چیزی را

What

تا كجا، چه فاصله ای

How far

كی؟ چه موقع

When

چرا

Why

چه ساعتی

What time

 

نكته: بعد از كلیه كلمات استفهام باید بلافاصله فعل كمكی زمان مربوط به جمله قرار بگیرد. باستثنای who كه جانشین فاعل است و فقط جای فاعل می نشیند و تغییر دیگری در جمله داده نمی شود. كلمات what و which در زمانی كه اشاره به فاعل جمله می كنند احتیاجی به فعل كمكی زمان ندارند.

فعل كمكی زمان حال ساده: do-does

فعل كمكی زمان گذشته: did

فعل كمكی زمان آینده ساده: will

مثال:

What did he buy for his son?

او برای پسرش چه چیزی خرید؟

Who came here last night?

چه كسی دیشب اینجا آمد؟

What caught fire?

چه چیزی آتش گرفت؟ ( what  نقش فاعلی دارد)

چنانچه what و which مانند جمله اول در حالت مفعولی مورد سوال باشند حتما باید فعل كمكی زمان مربوط در جمله ذكر شود. مثلا در جمله اول what  به جای مفعول جمله مثلا gift به كار رفته است و در حقیقت مفعول برای سوال كننده مجهول است و می خواهد بدان چه چیزی را خریده است.

این خلاصه ای از چگونگی استفاده كلمات استفهامی در جمله بود در پست های بعدی به كاربرد تك تك كلمات استفهامی به همراه مثال خواهیم پرداخت تا كاملا به این مبحث زبان انگلیسی هم مسلط شوید.