انگلیسی مثل آب خوردن

 

 

كاربرد كلمات پرسشی ( كلمات استفهام)

1. Who: این كلمه اشاره به فاعل جمله می كند و جانشین فاعل می شود و فعلش همیشه تابع سوم شخص مفرد است. بنابراین زمانی از این كلمه استفاده می شود كه فاعل برای ما نا معلوم باشد.

مثال:

او به من گفت كه اینجا بیایم.

He told me to come here.

چه كسی به شما گفت كه اینجا بیایید؟

Who told you to come here?

2. Whom: این كلمه ضمیر پرسشی است كه جانشین مفعول جمله بوده و معنای آن معادل ( چه كسی را- به چه كسی) در زبان فارسی است.

پس زمانی از این كلمه استفاده می شود كه مفعول شخصی در جمله برای ما معلوم نباشد. در زبان انگلیسی گاهی اوقات از كلمه who بجای whom نیز استفاده می شود بدون اینكه كوچكترین فرقی از لحاظ معنی داشته باشد. ( البته در انگلیسی بریتانیایی)

مثال:

من دیشب علی را دیدم.

I saw Ali last night.

دیشب چه كسی را دیدید؟

Whom did you see last night?

Who did you see last night? ( بریتانیایی)

تذكر: چنانچه درحالت فوق فعل دارای حرف اضافه باشد جمله را می توان به دو طریق نوشت:

با چه كسی صحبت كردید؟ ( امریكایی) : To whom did you talk?

با چه كسی صحبت كردید؟ (‌بریتانیایی): Whom did you talk to?

 Whose , When, How long

1. Whose: این كلمه استفهامی نشان دهنده مالكیت است یعنی زمانی به كار می رود كه مالكیت شیئی یا شخصی نسبت به انسان مجهول و نامعلوم باشد. مثال:

این كتاب مال چه كسی است؟

Whose book is this?

این مال چه كسی است؟

Whose is this?

 در جمله اول چون Whose قبل از اسم آمده صفت استفهامی است در حالیكه در جمله دوم چون قبل از فعل به كار رفته است ضمیر استفهامی نامیده می شود. اكثرا بعد از آن از اسم استفاده می شود.

2. When: این كلمه را در انگلیسی قید استفهامی زمان گویند (The Interrogative Adverb of Time) و زمانی به كار می رود كه قید زمان در جمله مجهول باشد از این رو به آن قید پرسشی زمان گویند. مثال:

او هفته قبل تهران را ترك كرد:

He left Tehran last week.

چه موقع او تهران را ترك كرد؟

When did he leave Tehran?

3.How long: این كلمه نیز قید استفهامی زمان است و زمانی در انگلیسی به كار می رود كه طول زمان یا مدت زمان برای فردی نامعلوم باشد. مثال:

چه مدت در آنجا ماندید؟

How long did you stay there?

تذكر: كلمه پرسشی How long با ماضی نقلی استمراری كاربرد بیشتری دارد. در اینجا مدت و طول زمان از گذشته تا حال مورد سوال قرار می گیرد. مثال:

چه مدت در این مدرسه مشغول تدریس هستید؟

How long have you been teaching in this school?

تذكر : این كلمه پرسشی برا پرسش طول یه مكان نیز استفاده می شود. مثال:

طول این اتاق چه قدر است؟

How long is this room?