انگلیسی مثل آب خوردن

پیشوندها و پسوندها

 

Suffixes  are letters added at the end of a word to (form a derivative) make another word .

 

صفت= ful + اسم

 

colour  + ful           colourfulرنگي                    

 

power + ful            powerfulقدرتمند                  

 

use + ful                  useful مفيد                    

 

صفت= ous + اسم

 

fame + ous                  famouseمشهور                

 

danger + ous              dangerousخطرناك             

 

mystery + ous           mysteriousمرموز              

 

صفت منفي=less  +  اسم

 

care + less                 carele بي دقت                     

 

use + less                  useless                     بي فايده

 

hope + less                hopeless   نا اميد                   

 

اسم=ship + اسم

 

friend + ship                 friendshipدوستي            

 

relation + ship              relationshipرابطه           

 

man + ship                    manship     انساني               

 

صفت=y + اسم

 

rain + y                   rainy باراني                       

 

sun + y                  sunny                آفتابي        

 

water + y               watery                           آبكي

 

قيد حالت= ly + صفت

 

bright + ly                brightlyبه روشني                     

 

happy + ly                happily با خوشحالي               

 

sad + ly                     sadly با ناراحتي                      

 

صفت= ly + اسم

 

friend + ly               friendlyدوستانه                             

 

day + ly                   daily روزانه                                    

 

cost + ly                 costly قيمتي                           

 

فعل= en+ صفت

 

short + en               shorten  كوتاه كردن                       

 

sharp + en               sharpen تيز كردن                         

 

weak + en               weaken ضعيف كردن                  

 

صفت=al  + اسم

 

nature + al                 naturalطبيعي                      

 

person + al                personal    شخصي            

 

univere + al              universal جهاني                  

 

اسم=ness + صفت

 

good + ness                goodness خوبي                  

 

weak + ness                weaknessضعف                   

 

busy + ness                business شغل               

 

صفت= en + اسم

 

gold + en                    goldenطلايي                              

 

wood + en                  wooden      چوبي                  

 

wool + en                   woolenپشمي                 

 

اسم = th + صفت

 

Warm + th                      warmthگرما                        

 

hong + th                       length                           درازا

 

wide + th                       widthپهنا                     

 

اسم = tion + فعل

 

explain + tion              explanationتوضيح                  

 

direct + tion                directionجهت                       

 

migrate + tion             migrationمهاجرت           

 

اسم= al + فعل

 

arrive + al                      arrivalورود                      

 

deny + al                        denialانكار                       

 

refuse + al                      refusalامتناع              

 

اسم= ence /ance + فعل

 

exist + ence               existenceوجود                    

 

guide + ance              guidanceراهنمايي                

 

refer + ence               referenceمرجع             

 

اسم=ment + فعل

 

agree + ment                 agreement   توافق                

 

move + ment                 movementحركت                

 

punish + ment               punishment  مجازات     

 

اسم = ing + فعل

 

drive + ing                  drivingرانندگي                      

 

smoke + ing                smoking  سيگار                   

 

run + ing                    runningدو                    

 

صفت فاعلي= ing + فعل

 

bore + ing                   boringخسته كننده                  

 

interest + ing              interestingجالب                       

 

surprise + ing             surprisingتعجب آور      

 

اسم فاعل=er + فعل

 

play + er                   player              بازيكن        

 

teach + er                 teacher                   مدرس   

 

write + er                 writerنويسنده                  

 

صفت مفعولي= ed + فعل

 

confuse + ed                 confusedگيج شده                   

 

excite + ed                    excitedهيجان زده                

 

shock + ed                   shockedتكان خورده    

 

Note : Sometimes , some changes happen in the spelling of new words