انگلیسی مثل آب خوردن

No or Not?
كي و كجا استفاده كنيم؟

سوال مهدي از بردسكن
توجه كه مهدي، به گفته خودش، در 3 ماه از سطح حروف الفبا، با بسته آموزشي انگليسي مثل آب خوردن تونسته انگليسي رو به راحتي صحبت كنه


‘No’ is used to respond to questions.
براي پاسخ به سوالات

Do you speak French? No.

‘No’ is used before a noun without an article.
و زماني كه يه اسم رو بدون حرف تعريف استفاده ميكنيم

*Learning English is no joke.

If there is an article, you use ‘not’.
اگر حرف تعريف آوردي بايد از نات استفاده كني

*Learning English is not a joke.

‘No’ is used before an adjective in front of a noun without an article.
همچنين از نو در مواردي كه صفت قبل از اسم بياد و بدون خرف تعريف باشه استفاده بايد بشه

*There are no red cars here.

‘Not’ is used before the words enough, many, any and much.
يكي ديگه از كاربردهاي نات قبل از كلماتي مثل موارد بالاست

*There’s not enough time.

‘Not’ is used to make verbs negative.
از نات براي منفي كردن فعل ها استفاده ميشه

I’m not listening.