انگلیسی مثل آب خوردن

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

در انگلیسی برای بیان مقدار و یا تعداد مشخص از هرچیزی از یک قاعده و قانون خاصی استفاده می کنند . این قوانین در
موضوعی با عنوان اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش بیان می شود . در این درس با اینگونه جملات و کلمات
پرسشی مرتبط با آن آشنا می شوید . اول از همه باید بدانیم که اسم قابل شمارش و یا غیر قابل شمارش یعنی چه ؟
به هر اسمی که بتوان آنرا  با عدد شمارش کرد اسم قابل شمارش می گویند . این اسمها را هم می توان  مفرد بیان
کرد و هم بصورت جمع . همچنین در صورت مفرد بودن  قبل از آنها از a یا an  استفاده می شود . مانند :
one books  two books= یک کتاب  دو کتاب و ....
one house  two houses = یک خانه  دو خانه  و ....
one car   two cars   three cars = یک ماشین دو ماشین  سه ماشین و ....
an apple    an orange = یک سیب     یک پرتقال
a man  three men  = یک مرد     سه مرد

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

بیش از 11000 عبارت و اصطلاح و جملات مفید و کاربردی در
كتاب الکترونیکی، عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی
برای تقویت دامنه لغت خودتون
برای یادگیری جمله سازی
برای یادگیری عبارتها و اصطلاح های انگلیسی و
برای اولین بار در دنیا؛ چنین کتابی ارایه شده
توضيحات بيشتر و دانلود نمونه رايگان:
https://goo.gl/0hjvdg

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆


اسامی غیر قابل شمارش
به هر اسمی که نتوان با عدد آنرا شمارش کرد و باید مقدار برای آن بیان کرد اسم غیر قابل شمارش می گویند .
مانند :
انواع مایعات مثل :  قهوه چای  اب    آب میوه  
محصولات لبنی مثل : کره    پنیر    ماست   
غلات مثل : گندم   جو   آرد  نخود      لوبیا
در بیان اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در جملات معمولاً از کلمات کمیت هم  استفاده می شود که در زیر آمده
است :
برای قابل شمارش داریم :
a few = یه چند تا
some = تعدادی / بعضی
many = خیلی
a lot of = تعداد زیاد (از هر چیز )
too many =  خیلی زیاد
و برای غیر قابل شمارش  :
a little = یه کمی
some = مقداری
much = زیاد
too much = مقدار خیلی زیاد
a lot of = مقدار زیاد (از هر چیز )
حالا به مثالهای زیر توجه کنید :
I need  two apples = من دو تا سیب نیاز دارم .
she  has  to eat  an orange = او باید یک پرتقال بخورد .
some men had two cell phones = بعضی از مردها دو تا موبایل داشتند .
I  saw  three  lions at the zoo = من دو تا شیر را در باغ وحش دیدم .
I  want to buy a few books = من مخواهم یه چند تا کتاب  بخرم
She  doesn't  have  many pens = او خیلی خودکار ندارد .
? Do you have a lot of  plates = آیا خیلی بشقاب دارید ؟
She'd like to buy two new books = او تمایل داره دو تا کتاب نو بخره .
Many people like to stay here = خیلی مردم دوست دارند اینجا بمونند .
It is 33 Kilometers from here to London = از اینجا تا لندن 33 کیلومتر است .
و  مثالهایی برای غیر قابل شمارش :
? Do you need some water = آیا مقداری اب احتیاج داری ؟
I  took  a little soil  for our house = من مقدار کمی خاک برای خانه مان بردم .
He  bought  a lot of milk for his family = او برای خانواده اش مقدار زیادی شیر خرید .
Let's have some cool drink = بیا مقداری نوشابه خنک بخوریم .
? Would you like some coffee =آیا مقداری قهوه میل دارید ؟
I  ate  a little bread with some butter  for breakfast = من برای صبحانه  مقدار کمی نان با مقداری کره  خوردم .
I need two kilos of milk = من دو کیلو شیر می خواهم .
نکات :
1- همانطوریکه می بینید  اسامی قابل شمارش  در صورت بیشتر از یک عدد بودن بصورت جمع بیان می شوند در حالیکه
اسامی غیر قابل شمارش همیشه مفرد بیان می شوند .
2- اسامی غیر قابل شمارش می توانند همراه با یک واحد شمارش و یا یک وسیله بصورت شمارشی بیان شوند . در این
صورت این واحدهای شمارش هستند که جمع بسته می شوند .
مانند :  
I need two kilos of milk = من دو کیلو شیر می خواهم .
they want a glass of water  = آنها یک لیوان آب می خواهند .
3- اسامی بی قاعده هم جزو اسامی قابل شمارش محسوب می شوند .
اسامی بی قاعده : به اسامی گفته می شود که s یا es  جمع بسته نمی شوند .
مانند : man     woman   police  mouse  child
نکته : البته همیشه استثناعاتی هم وجود دارد . بعضی اسامی غیر قابل شمارش را نیز می توان بصورت قابل شمارش
بیان کرد : مانند زیر :
International waters = آبهای بین المللی
please give me a beer = لطفاً  یک آبجو به من بده . ( یک لیوان ابجو به من بده )
I’d like a coffee , please = من یک قهوه میل دارم ، لطفاٌ  ( یک فنجان قهوه میل دارم )
May I have a white wine = ممکنه یک شراب سفید داشته باشم ؟ ( اجازه می دهید یک شراب سفید بخورم ؟)
معرفی افعال  There is  و There are
there is = وجود دارد ، هست
there  are = وجود دارند ، هستند
از این دو فعل در جملات انگلیسی زیاد استفاده می شود از جمله برای بیان جملاتی که اسامی قابل شمارش و غیر
قابل شمارش در آنها باشد . مانند زیر :
there is a little boy on the park = یک پسر کوچولو  تو پارک وجود دارد . ( هست)
little = small = کوچک - کوچولو
there are a lot of people at the bus stop = افراد زیادی در ایستگاه اتوبوس وجود دارند .( هستند )
there are some books on the table = چند تا کتاب روی میز وجود دارند .
there is  an apple in the basket = یک سیب در سبد وجود دارد .
there are a yellow apple here and two small oranges over there
یک سیب زرد اینجا و دو پرتقال کوچک آنجا وجود دارند .
? Is  there  a big bicycle at your home = آیا در خونه تون یه دوچرخه بزرگ وجود دارد ؟
? Are there many cars on the street = آیا ماشینهای زیادی تو خیابون هستند ؟
Is  there  a young  man  near the  wall = آیا یک مرد جوان نزدیک دیوار هست ؟
کاربرد آنها برای اسامی غیر قابل شمارش :
در اسامی غیر قابل شمارش فقط از there is استفاده می شود مگر اینکه واحد شمارش آن مد نظر باشد:
there is only a little sugar in the sugar dispenser = فقط مقداری کمی شکر در شکر پاش وجود دارد .
there is  some water  in the glass = مقداری آب در لیوان وجود دارد .
there  is only a little flour  in the  box = مقدار کمی ارد فقط در جعبه وجود دارد .
there is  a lot of salt  overthere = مقدار زیادی نمک انجا وجود دارد .
there are 5 kilos of  pepper  in our pack = در بسته ما 5 کیلو فلفل وجود دارد .
نحوه استفاده از Some , no , any  در جملات
از جمله کلماتی که در  ساخت جملات سؤالی و غیر سؤالی بکار می رود این سه کلمه می باشد . اگر بخواهیم جمله
پرسشی همراه با there is  و there are  بسازیم معمولا از any و some استفاده می کنیم .
و اگر بخواهیم جمله غیر پرسشی منفی بسازیم ازsome ، any و  no استفاده می کنیم .
و اگر بخواهیم جمله غیر پرسشی مثیت بسازیم از some استفاده می کنیم .
بنابرین
در جملات پرسشی ، مثبت و منفی از some
در جملات پرسشی  و منفی از any
و در جملات  منفی از no
در جمله ای که فعل منفی شود any  استفاده می شود  و در جملات مثبت با معنی منفی از no استفاده
می شود .
جمله ای که با  some سؤالی می شود در صورت دادن جواب منفی با any یا no بیان می شود .
مثالهای زیر را ببینید :
فرض کنید 5 عدد سیب روی میز باشد :
. there are five apples on the table   
? Is there any apple on the table
yes ,there are some apples on it
No , there isn't any apple on the table
No , there is no apple on the table
? Is there  anyone  under that  bridge
Yes , there is someone  overthere
No , there isn't anyone overthere
No , there is no one overthere
معرفی کلمات پرسشی How much و How many
اگر  تعداد را بخواهیم از کسی بپرسیم از کلمه پرسشی How many استفاده می کنیم . در اینصورت اسم
بعداز How many را باید بصورت جمع بیان کرد و جمله را سؤالی ساخت و بیان کرد .    How many = چند تا
? How many cars do you have = شما چند تا ماشین دارید ؟
? How many children do you have = شما چندتا بچه دارید ؟
? How many apples did you buy yesterday =  شما چندتا سیبدیروز خریدید ؟
? How many cars do you have = شما چندتا ماشین دارید ؟
مقدار عددی یک واحد پول هم جزو اسامی قابل شمارش می باشد .
? How many Dollars do you have = چند تا دلار داری ؟
کلمه پرسشی How many را با there are نیز می توان ترکیب و بیان کرد :
? How many people are there in your family =چند نفر در خانواده شما وجود داند ؟
? How many cars are there on the street =چندتا ماشین تو خیابان هستند ؟
معرفی کلمات پرسشی How much
کلمه How much به معنی چه مقدار و چقدر می باشد و از آن جهت بیان جملات پرسشی که دارای اسامی غیر
قابل شمارش هستند استفاده می شود .
? How much water is there here = چقدر آب اینجا هست ؟
? How much time do we have = چقدر وقت داریم ؟
? How much cheese do you have with you  = چقدر پنیر همراهت داری ؟
? How much do you need = چقدر احتیاج داری ؟
? How much do you want = چقدر می خواهی ؟
در جواب دادن هم از کلماتی که برای این گونه اسامی بکار میرود استفاده می شود .
I need some water
I want a lot of butter
سؤال در مورد قیمت :
چنانچه بخواهیم قیمت چیزی را سوال کنیم از عبارات زیر استفاده می کنیم :
? How much is it = قیمتش چنده ؟
? How much does it cost = چقدر می ارزه ؟
? what's the price = قیمتش چنده ؟
? How much is it per Kilo = کیلویی چنده ؟
? How much is three kilos of rice = قیمت سه کیلو برنج چنده ؟
? How much is apple per kilo = سیب کیلویی چنده ؟
بر حسب واحد پول خارجی که بصورت زیر است می توان قیمت را بیان کرد :
هر 100 سنت  1 دلار است .
هر 100 سنت 1 یورو است .
هر 100 پنی 1 پوند است .
نکته :  جمع penny کلمه pence است و یک واحد آن Penny بنابراین داریم :    n100 pence=1 pound
در بیان قیمت چیزی فقط واحد بزرگتر بیان می شود .
It's  eighty five Pounds-twenty = آن هشتاد و پنج پوند و بیست پنی ( بیست پنس ) است .
It's  £85.20
It's  sixteen Dollars - eight =  ان 16 دلار و هشت سنت است .
It's $16.08
It's  fifty five Euros - fifty = آن 55 یورو  50 سنت است .
It's  €55.50
It's two hundred dollars-six = آن 200 دلار و شش سنت است .
It's $200.06

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

بیش از 11000 عبارت و اصطلاح و جملات مفید و کاربردی در
كتاب الکترونیکی، عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی
برای تقویت دامنه لغت خودتون
برای یادگیری جمله سازی
برای یادگیری عبارتها و اصطلاح های انگلیسی و
برای اولین بار در دنیا؛ چنین کتابی ارایه شده
توضيحات بيشتر و دانلود نمونه رايگان:
https://goo.gl/0hjvdg

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆