انگلیسی مثل آب خوردن

 

still or yet?

از کدام و کی استفاده کنیم؟

 

‘Still’ and ‘yet’ are often used to express surprise.

از هردو برای بیان شگفتی استفاده می شود.

 

You use ‘still’ to emphasize that something is continuing to happen or hasn't stopped.

 

It’s still raining. 

 

‘Yet’ is used to stress that something likely to happen has not happened to now.

در مواردی استفاده میشود که علاقه مند به رخدادی هستیم اما هنوز اتفاق نیافتاده است

It hasn't stopped raining yet.