انگلیسی مثل آب خوردن

 

 

ago, since, for از كدام و كي استفاده كنيم؟

Ago

You use ‘ago’ to say how much time before now something happened.

وقتي استفاده ميشود كه ميخواهيد به زمان گذشته اشاره كنيد  وبگوييد چيزي اتفاق افتاده است

I started work here 10 years ago.

 

Since

You use ‘since’ to say how long something has lasted.

براي اتفاقي كه رخ داده است و باقي مانده است

It’s 10 years since I started working here.

For

You use ‘for’ to say how long something has lasted or is going to last

براي بيان دوام يك اتفاق در يك بازه زماني استفاده ميشود

I’ve been working here for 10 years and I expect I’ll be here for another 10 years.