انگلیسی مثل آب خوردن

نکات عمومی گرامر انگلیسی

 • اسم
 • حالت اسم
 • انواع ضمیر
 • حرف تعریف نامعین (a) و (an)
 • فعل
 • سوالات کوتاه Tag Questions
 • جلوگیری از تکرار کلمات بوسیله بکار بردن افعال کمکی
 • طریقه بکاربردن کلمات استفهامی مثل:
 • طرز ساخت صفات تفصیلی و عالی
 • قیود
 • طبقه بندی قیدها
 • محل قرار گرفتن قیود
 • جمع بستن اسمها
 • حروف ربط
 • صفت
 • Who, what, whom, why, whose, where,whichتعریف اسم (noun)
اسم کلمه ای است که برای نامیدن شخص مکان و یا چیزی بکار برده میشود.

انواع اسم
باغ= garden، میز تحریر=desk، دختر= girl، پسر=boy، مداد=pencil

1- اسم عام common noun اسامی می باشند که در میان اشخاص – مکان ها ویا اشیاء- عمومیت داشته باشند.
2-اسم خاص proper noun
اسامی می باشند که نام مخصوص یک شخص- چیز ویا مکان معینی باشد.
Ali- Iran- Big Ben

3-اسم معنی abstract noun 

درد=pain،سرعت=speed،ثروت=wealth،


اسمی می باشد که بخودی خود وجود ندارد و وجودش در اشخاص و یا اشیاء دیگر احسا س میشود. سلامتی=health 
4-اسم جمع collective noun
اسمی است که در صورت مفرد، ولی در معنی بر گروه و دسته ای دلالت می کند. 
تیم=team، دسته= class، نیروی دریایی=navy،ارتش=army،کتابخانه= library

حالات اسم
 

The man opened the door.
2-حالات مفعولی accusative case:وآن هنگامی است که اسم مفعول یک فعل متعدی باشد.
He asked the man a question.Hassan's book is on the table.

- Boy s' book.


2- The club of the woman. …… Woman's club
3- The house of Ali and Hassan. …. Ali and Hassan's house 
4- The hats of Ladies. …… Ladies' hats
5- The typist of Ali. ……. Ali's typist


Pronouns
1. ضمایر شخصی
الف- ضمایر شخصی فاعلی
ب- ضمایر شخصی مفعولی

الف- ضمایر شخصی فاعلی: بجای فاعل در جمله قرار می گیرند. 
مفرد 
(I – You –He – She – It)

(We – You - They) 


مفرد 
(Me – you – him – her –it)

(Us – you them)

2.ضمایر ملکی
ضمایر ملکی هیچوقت همراه اسم نبوده بلکه در جمله به تنهایی بکار می روند و از تکرار اسمی در حالت ملکی جلوگیری می کنند.

مفرد 
(His – hers – yours – mine)

(Theirs – yours – ours)

- This book is (my book) mine.

1-حالات فاعلی nominative case: زمانی است که اسم فاعل جمله باشند. تذکر:کلمه ی (Belong) بعد از فاعل و قبل از فعل آمده و بعد از (Belong)همیشه (to) آورده و سپس یک ضمیر شخصی مفعولی متناسب با فاعل جمله. 3-حالات اضافه اسم :possessive caseاسم موقعی در حالت اضافه است که چیزی یا کسی به آن متعلق باشد و یا به او نسبت داده شود . اسمهائیکه بحرف (s) ختم شده و یا جمع می باشند مثل boys با (') آنرا بحالت اضافه در می آورند. عبارات زیر را بحالت اضافه اسم در آورید: 1- The clothes of boys. ……. boy s' clothes انواع ضمایر جمع ب- ضمایر شخصی مفعولی: بجای مفعول در جمله قرار می گیرند. جمع جمع 
صفات ملکی:
صفاتی هستند که چیزی یا شخصی را به شخص یا چیزی نسبت می دهند و همیشه باید با اسم بکار برده شوند.

مفرد
(Its – his – her – your – my)

(Their – your – our)

3- ضمایر انعکاسی: در جای مفعول در جمله می آید و نشان می دهد که مفعول جمله خود فاعل می باشد(shot گذشته shoot است).

- The man shot himself.


Myself ~ Ourselves
Yourself ~ Yourselves
Himself ~ Herself ~ Itself ~ Themselves

4. ضمایر اشاره:
مانند ( These – That – This ) که هم ضمیر و هم صفت اشاره هستند که اگر به تنهایی بکار روند ضمیر و اگر با اسم همراه باشند، صفت می باشند.
This book is mine.- صفت
- ضمیر This is what I said.

بعد از فعل متعدی و حرف اضافه ضمیر مفعولی ذکر می شود و نه فاعلی 

تذکر2:
در جملات مقایسه ای که معمولاً با کلمه (than) همراه هستند ضمایر فاعلی بعد از (than) ذکر می شود، البته اگر مقایسه با فاعل باشد. در مکالمه از ضمیر مفعولی برای مقایسه استفاده می شود که از لحاظ گرامری غلط است اما بین خود انگلیسی زبانان اینگونه کاربردها عادی می باشند.

حرف تعریف نامعین (a) و (an) 

- A book - an appleI looked up and saw a plane (first mention). The plane flew low over the trees (now you know which plane I mean).
تذکر:
حروف با صدا عبارتند از ( a – e – I – o – u )

A pen - an egg – an idea – an orange


اسمهائیکه با (h) ساکن شروع شوند (an) می گیرند.
An hour – an honor

A house – a half


اسمهایی که با صدای (u) و یا حرف صداداری که صدای (u) می دهد با حرف تعریف نا معین (a) نوشته می شود.
A European – a union – a university

حرف تعریف نا معین (a) و (an) با اسامی جمع بکار نمی روند.

جمع بستن اسمها 
اسمها با حرف (S)جمع بسته می شوند ولی اگر کلمه ای به حروف (f-t-k-p)ختم شود در تلفظ (s)آخر را با صدای (س)بیان می کنند ولی اگر به حروف دیگری ختم شوند (s)آخر صدای (z)میدهد.
صدای(س)a books – cats
صدای(ز)boys – girls


Dresses - bushes – churches - boxes 


City?cities ولی boy?boys 


Thief?thieves و wife?wives


گوسفند= - sheepگوزن=dear


Pyjams – trousers –scissors 

Man?men 
Ox?oxen 
- بعضی ازاسم ها که به (o) ختم می شوند در جمع(es)و بعضی فقط (s)می گیرند.
Hero? heroes ولی piano? piano
I go to school. 
2-فعل متعدی: که بدون مفعول معنی جمله کا مل نشود. 
The cat caught the mouse. 


مفعول بر دو نوع است 1-مفعول بی واسطه direct object ، 2-مفعول با واسطه indirect object ب- هر گاه مفعول با واسطه بعد از مفعول بی واسطه قرار گیرد ما بین دو مفعول حرف اضافه مناسبی احتیاج است . 
مفعول بی واسطه + مفعول با واسطه + فعل متعدی 
He gave me a book. (1) 


He gave a book to me. (2)
I send her some flowers. 
بی واسطه با واسطه 
اگر مفعول با واسطه ضمیر و یا یک کلمه ی کوچک باشد آنرا بعد از فعل متعدی بیان می کنند.
ولی اگر مفعول با واسطه چند کلمه ویا کلمه ی طولانی باشد آنرا بعد از مفعول بی واسطه بیان می کنند. 
He will give the book to who ever wants it.


طرز بکار بردن این افعال در جملات با سایر افعال دیگر فرق دارد که اغلب این افعال ناقص می باشد به این صورت که تمام قسمتهای یک فعل معمولی را ندارند و اغلب این افعال را افعال مخصوص هم مینامند. البته تمام این افعال معین با کلمه ی (not) منفی می شوند و اگرقبل از فاعل ذکر کنیم جمله بصورت سوالی در می آید.
حال ساده: فعل (to be) (am –is –are - ) 

تذکر1:در جملاتی که افعال کمکی دارند برای جمله مثبت ،همان فعل کمکی رابا (not) آورده وسپس فاعل جمله را به دنبالش ذکر کرده ولی اگر جمله منفی باشد ،فعل کمکی را آورده و سپس فاعل جمله را به دنبالش ذکر کرده .
تذکر2:اگر جمله فعل کمکی نداشته باشد برای جملات گذشته از (did) برای جواب یک جمله ی منفی واز (did not) برای جواب جملات مثبت استفاده کرده و سپس فاعل جمله را بیان کرده.

تذکر3:از (does) برای جملات حال سوم شخص مثبت استفاده کرده و برای سایر ضمایر شخصی از (do) و(donot) استفاده می شود.


ترکیب دو فعل بوسیله (too) و یا (very) (در حالت قید)
کلمه ی (too) (به معنی زیاد) نشانه مقدار یا میزان زیاد است که قبل از یک صفت ساده و یا یک قید ساده ذکر می شود و بعد از آن یک عبارت مصدری قرار می گیرد که معمولاً کلمه (too) قبل از هر صفت و قید ساده معنی منفی به جمله می دهد.

برای ترکیب یک جمله منفی به مثبت از too استفاده می کنیم.
- It is too hot for me to go out.


- It is very cold but we can go out.


برای ترکیب یک جمله مثبت به یک جمله منفی با کلمه ی (too) ابتدا فاعل و فعل جمله مثبت را نوشته سپس کلمه (too) را قبل از صفت ذکر کرده و بعد مصدر با (to) جمله دوم را نوشته.

تذکر 2:
برای تر کیب دو جمله مثبت با (very) 


ترکیب دو جمله بوسیله (neither, nor, either, or)


تذکر مهم:
اگر بعد از (neither) (nor) , (either) (or) فاعل مفرد بکار رود همیشه فعل آن جمله به صورت مفرد خواهد بود و اگر فاعل جمع باشد فعل آن فعل آن بصورت جمع خواهد بود.


2. Neither I nor your friends are happy.
گاهی جمله ای بیان می شود و شخص دیگر می گوید مثلاً "فلانی هم همینطور" برای بیان "فلانی هم همینطور" در زبان انگلیسی اگر جمله اصلی منفی باشد بعد از (neither)، مثبت فعل کمکی جمله اصلی بکار می رود و اگر جمله اصلی مثبت باشد و دارای فعل کمکی باشد، بعد از (so) همان فعل کمکی جمله اصلی بکار می رود و اگر جمله اصلی فعل کمکی نداشته باشد چنانچه زمان حال ساده باشد از (so do) و اگر زمان گذشته باشد از (so did) استفاده می شود.
بطور کلی (neither) وقتی اضافه می شود که جمله اصلی منفی باشد و (so) وقتی بکار می رود که جمله اصلی مثبت باشد و عکس مطالب فوق صحیح است.
تمرین:

a- neither am I. 
b- so I am.
c- so am I.
d- so do I. 
یادآوری:
در زبان انگلیسی بطریق دیگری نیز می توان رابطه ی "فلانی هم همینطور" را نوشت.
اگر جمله اصلی منفی باشد می توان بعد از همان منفی فعل کمکی either به کار برد و اگر جمله اصلی مثبت باشد و دارای فعل کمکی باشد بعد از فعل کمکی too بکار می رود و برای زمان حال do too و اگر زمان گذشته باشد از did too استفاده می شود.

بطور کلی either وقتی در جمله بکار می رود که جمله اصلی منفی باشد و too وقتی در آخر جمله بکار می رود که جمله اصلی مثبت باشد.

تمرین:

a- does either.
b- doesn't either.
c- will either.
d- won't either.

همیشه ضمیر است و برای اشخاص بکار برده می شود که اگر کلمه (who) در حالت فاعلی قرار گیرد بعد از آن افعال کمکی قرار نمی گیرد ولی اگر در حالت مفعولی بیان شود در این صورت بعد از کلمه ی who افعال to be قرار گیرد و جمله به حالت سوال نوشته می شود.

- Whom did you see at school.
3- what


- What makes it sweet?فاعل

What did you do last night?-مفعول

What book do you reed?-صفت


Why are you so sad? قید- Whose book is this?صفت
-ضمیر Whose is this coat?

which6- 


Which bus goes to Tehran?فاعل وصفت
Which is yours?فاعل -ضمیر
Which book did you take?صفت- مفعول


نتیجه 1
بعد از کلمات(why- how- where- when- whom) باید جمله را سوالی کنیم.


نتیجه 2
کلمات (how much- how long- how many- whose- which- what) اگرفاعل جمله باشند جمله بعد از آنها سوالی نمی شود و اگر مفعول جمله باشند باید جمله بعد از آنها سوالی می شود.
حالت اضافه(حالت ملکی) و انواع (s)


الف- اگر مالک نام مربوط به غیر انسان باشد بین دو اسم (of) بکار می رود.
-the leaf of the tree. 


-hassan's book.


اگر نام مالک مربوط به انسان با (s) جمع بسته شده باشد فقط بعد از (s)جمع آپا ستروف (')بکار می رود .
مدرسه دختران girls' school


اگر شیئی دارای چند مالک باشد ('s) را به آخرین اسم اضافه می کنیم.

یادآوری 3:
معمولاً وقتی ('s) به آخر اسم شغل یا حرف یا مالک اضافه شود از بکار بردن نام مکان مثل مغازه، storeفروشگاه و... خودداری می شود.
- I must go to the buther's.

(s) جمع مثل book(s) و دیگری (s) سوم شخص مثل: - He runs very fast. 


صفات اسم را توصیف می کنند.
صفات از نظر مقام و برتری بر چهار نوعند:

صفت مطلق ساده
صفت ساده کلمه ای است که اسمی را توصیف میکند.
Bad- good - small- large


اگر دو اسم از نظر یک صفت برابر باشند برای آن صفت متساوی بکار می برند. در فارسی مثل: به بزرگی، به کوچکی.

برای ساختن صفت متساوی در انگلیسی از(as+صفتbe+as+) استفاده می شود و در جملات منفی آمریکایی ازترکیب (as+صفتbe+not+as+) و در دستور زبان بریتانیایی این جملات را اینگونه (as+صفتso +) 
1- This hill is as high as that mountain.
2- He is not as (so) beautiful as him.

- This is the same color as that plane.
- He is younger than ali. 
- H is the oldest girl in the class.


الف:تمام صفات یک بخشی با er به صفت تفضیلی و با est به صفت عالی تبدیل می شود، البته با افزودن er و est تغییراتی در کلمه ایجاد می شود.large ? larger ? largest
grey?grayer?greyes
Easy?easier?easiest
Hot?hotter?hottest
Out ?outer ?outest
Out ?outer?outest-

Clever?cleverer?cleverest
Simple?simpler?simplest
Narrow?narrower?narrowest
Happy?happier?happiest

ج-کلیه صفات بیش از دو بخش با کلمه ی (more) تفصیلی و با (the most) عالی می شود. 
Beautiful?more beautiful? themost beautiful

بعضی از صفاتی که از کلیه ی قوانین تبعیت نمی کنند.
Good?better?best
Bad?worse?worst
Late?later?latest
latter?last
out?outer?outmost


Hard?harder?hardest
Fast?faster?fastest
2-ولی قیدهای دو سیلابی با افزودن (ly)تبدیل به قید شده و سپس با (more)تفصیلی و با (the most)عالی شده و بقیه قیدهای چند بخشی با(more)و(the most)به قیود تفصیلی و عالی تبدیل می شوند.
-easily?more easily?themost easily 
-quickly?more quickly?the most quickly
-beautifully?more beautifully?the most beautifully
3-برای ساختن قید متساوی از رابطه (asقیدas)استفاده می شود.
-he runs as slowly as I.
Now-then- befor-since-early-today-tomorrow-every day.

معمولا در آخر جمله قرار می گیرند ولی اگر جمله طولانی و مرکب باشد بهتر است که آنها را درابتدای جمله بیاوریم. البته بعضی از قیود زمان مانند(never-ever) در آخر جمله قرار نمی گیرند.


Here-there-every where- below- above- hence-in- out
Slowly- quickly- happily


Back- fast – hard
قید حالت، در حالت تاکید اگر یک کلمه باشد مستقیماً بعد از فاعل می آید.
طرز قرار گرفتن قیود تکراری
قید های تکراری همیشه قبل از فعل اصلی و بعد از افعال to be بیان می شوند.
Seldom- never - sometimes - usually - often - always –


He+drank+her coffee+very quickly+at the restaurant+yesterday

جمع 
تذکر1:
حروف تعریف نامعینی می باشند که در جلوی اسمهای عام قابل شمارش که معین و مشخص نباشند قرار داده می شوند، و یا وقتی اسمی را برای اولین بار ذکر می کنیم.
فرق بین (a) و (an)
اسمهایی که حرف اول آنها حروف بی صدا باشد (a) و اگر از حروف صدادار باشد (an) بکار برده می شود.
تبصره 1:
مگر اینکه (h) تلفظ شود.
تبصره 2:
تبصره 3 :
الف- اسم هایی که به حروف (x- ch- sh- s - ) ختم شوند با(es)جمع بسته میشوند .
ب- اسم هایی که به (y)ختم شوند و قبل از آن حرف صدادار باشد با (s)جمع بسته می شود .ولی اگر حرف ما قبل از (y)بی صدا باشد (y)تبدیل به (i) شد و(esمی گیرد.
ج-اسم هایی که به (fe) و یا (f) ختم شوند در صورت جمع (f) و یا (ef) تبدیل (ves) می شوند.
د-بعضی اسامی در انگلیسی جمع یا مفرد شان یکی است.
ذ-بعضی از اسمها فقط در حالت جمع وجود دارند. 
ر- بعضی از اسامی از هیچ قانونی تبعیت نمی کنند.
فعل: verb
کلمه ایست که بر انجام کاری یا داشتن حالتی دلالت می کند فعل بر دو نوع است ، 1-لازم 2-متعدی 
1- فعل لازم :فعلی است که احتیاج به مفعول ندارد وبدون مفعول معنی جمله کا مل است و کلمه ای که بعد از فعل می آید متمم نامیده می شود .
طرز بکار بردن مفعول با متعدی 
الف- هر گاه مفعول با واسطه بعد از فعل متعدی آید به حرف اضافه احتیاج نیست .
مفعول با واسطه + حرف اضافه+ مفعول بی واسطه+ فعل متعدی 
افعال معین
گذشته ساده:فعل (to be)(was- were)
سوالات کوتاه ضمیمه:Tag Ending (Taq Question)
در هر جمله اگر جوابی خواسته باشند اگر جمله مثبت باشد یا منفی سوالی جواب داده و اگر جمله منفی باشد با مثبت سوالی جواب داده 
ولی کلمه ی (very) (به معنی زیاد) نشانه ی مقدار یا میزان بسیار زیاد دست که قبل از صفات و قید های ساده ذکر شده که معمولاً بعد از آن عبارت مصدری ذکر نمی شود و هم چنین معنی مثبت به جمله می دهد، برای ترکیب دو جمله مثبت از very استفاده می شود.
تذ کر 1: 
ابتدا فاعل و فعل جمله اول را نوشته و سپس (very) را قبل از صفت بیان کرده.
جملاتی که دارای فاعل یکسان هستند بوسیله کلمات (or)، (either) و یا (nor) (neither) به هم ربط داده یا ترکیب شوند، بدین ترتیب که قسمتهای مشترک در هر دو جمله را ابتدا نوشته و سپس کلمه ی (either) و سپس ادامه جمله اول را نوشته و قسمت مشترک در جمله دوم را حذف کرده و کلمه (or) را آورده و بعد جمله دوم را نوشته البته برای هر دو جمله مثبت و انجام کار مثبت در دو جمله از کلمات (or) و (either) و برای انجام ندادن هیچ کدام از دو جمله و به عبارتی برای ترکیب دو جمله منفی (در عمل) از کلمات (nor) و (neither) استفاده کرد.
1. Neither your friends nor I am happy.
جلوگیری از تکرار کلمات بوسیله بکار بردن افعال کمکی
1. She is going to the mosque and ….
1- You will not enjoy and my son….
طریقه بکار بردن کلمات استفهامی Question Words
بعضی کلمات شوال بصورت ضمیر و بعضی ها بصورت قید و صفت در جمله بکار می روند. این کلمات بعنوان کلمه ی سوال همیشه در اول جمله واقع می شوند.
1- who:
1- Who went out yesterday? (فاعلی)
2- Who are you talking to? (مفعولی) 
2- Whom 
شکل مفعولی who است که بعد از آن همیشه جمله بصورت سوال نوشته می شود.
به صورت های صفت، ضمیر، فاعل و مفعول در جمله بکار می رود. اگر به صورت فاعل بکار رود فعل کمکی بعد از آن نمی آید ولی اگر بصورت مفعولی باشد بعد از آن فعل معین می آید.
4- why
اغلب به صورت قید بیان می شود و بعد از آن همیشه جمله به صورت سوالی بیان می شود.
5- Whose
بصورت صفت و ضمیر برای اشخاص بکار برده می شود.
به صورت صفت و ضمیر وهمچنین فاعل و مفعول در جمله می آید. در حالت فاعلی فعل معین بعد از آن نمی آید ولی در حالت مفعولی فعل معین بعد از آن می آید.
حالت اضافه برای مالکیت بکار می رود و مالک یا نام مربوط به انسان است یا غیر انسان.
ب-اگر مالک نام مربوط به انسان باشد بعد از نام انسان ('s) اضافه می شود.
یاد آوری1:
یادآوری 2:
مقایسه صفات 
1- صفت مطلق ساده
2- صفت متساوی
3- صفت تفضیلی
4- صفت عالی
صفت متساوی
یاد آوری: در رابطه (asصفتas) اگر بجای صفت اسم بکار رودباید از رابطه ی (+asاسمthe same+) استفاده کرد.
صفت تفضیلی(مقایسه ای)comparative 
صفت تفضیلی(comparative) برتری شخصی را از چیزی یا شخص دیگری بیان می کند و به صورت +er+than)صفت) ساخته می شود.
صفت عالی superlative
صفات عالی برتری شخصی یا چیزی را از شخص یا اشخاص دیگر بیان می کند.
طرز ساخت صفت تفضیلی و عالی از صفت ساده مطلق
1. صفاتی که به e ساکن ختم می شوند هنگام گرفتن er و est، e ساکن حذف شده.
2. صفاتی که حرف آخر آنها به y ختم شده و قبل از y یک حرف صدا دار باشد با افزودن er و est تغییری داده نمی شود.
3. صفاتی که حرف آخر آنها به y ختم شده و قبل از y یک حرف صدا دار باشد با افزودن er و est ، y آخر به I تبدیل می شود.
4. صفاتی که مختوم به حرف بی صدا و قبل از حرف بی صدا یک حرف صدا دار باشد، هنگام تفضیلی و عالی شدن حرف آخر دوبل می شود.
ب-صفات دو بخشی که مختوم به حروف(y- ow- le- er) باشند با گرفتن (er) ویا (est) تبدیل به تفصیلی و عالی می شوند.
و سایر صفات دو بخش دیگر با کلمه ی (more)تفصیلی و باکلمه ی(the most)عالی می شود.
توجه:معمولابعد از صفات وقیدهای تفصیلی کلمه ی (than)و بعد از صفات عالی حرف اضافه (of)می آورند و همچنین در جلو صفات عالی معمولا حرف تعریف (the)قرار دارد.
قید:قیدها فعل را توصیف می کنند.
1- قیدهای یک سیلابی مانند صفات با (er) تفصیلی و (est)عالی می شوند.
طبقه بندی قیدهاclassification of adverbs
قیدها بر حسب کاری که در جمله انجام می دهند بر چند نوعند.
1-قید زمان adverb of time
این قیدها زمان وقوع کاری را بیان می کنند.
محل قرار گرفتن قیود زمان:
2. قیدهای مکان adverb of plsce
این قیود محل انجام کاری را نشان می دهند.
محل قرار گرفتن قیود مکان: قیود مکان معمولا بعد از فعل ذکر می شوند.
3- قید های حالت Adverb of maner
این قیود چگونگی انجام کاری را می رساند و اغلب به ly ختم می شوند که اغلب این قیود بعد از فعل می آیند ولی اگر فعل دارای مفعول باشد بعد از مفعول قرار می گیرد.
بعضی از قیود در حالت صفت و قید یک شکل دارند و از روی کاری که انجام می دهند می توان آنها را تشخیص داد.
قید زمان+قید مکان+قید حالت+مفعول+فعل+فاعل