انگلیسی مثل آب خوردن

استفاده نادرست far در جایی که مسافت مشخص باشد.Don't say: Mary lives two miles far from here
Say: Mary lives two miles from here
ماری دو مایل دورتر از اینجا زندگی میکند.

نکته: وقتی مسافت در جمله مشخص باشد مثل " two miles" از کلمه far استفاده نکنید. همچنین میتوانیم بگوییم :

Mary lives two miles away
مری دو مایل آن طرف تر زندگی میکند.