انگلیسی مثل آب خوردن

نکات گرامري: نمونه 2: چگونه اعداد را بگوييم

How to say numbers

 

اعداد اصلي و ترتيبي

Ordinal and cardinal numbers

اعداد اصلي (cardinal) همان اعداد معمولي هستند. اعداد ترتيبي (Ordinal) اعدادي مانند اول، دوم، سوم، و .... هستند. به غير از چند استثنا براي ساختن عدد ترتيبي به آخر عدد th اضافه مي‌‌‌‌كنيم. (در عدد يك از st – در عدد دو از nd و در عدد 3 از rd استفاده مي‌شود.)

0th = zeroth or nought

1st = first

2nd = second

3rd = third

4th = fourth

5th = fifth

8th = eighth

9th = ninth

10th = tenth

12th = twelfth

20th = twentieth

21st = twenty-first

25th = twenty-fifth

32nd = thirty-second

30th = thirtieth

40th = fortieth

50th = fiftieth

58th = fifty-eighth

60th = sixtieth

64th = sixty-fourth

70th = seventieth

79th = seventy-ninth

80th = eightieth

83rd = eighty-third

90th= ninetieth

99th = ninety-ninth

پس به طور كلي عدد هر چه باشد آن را مي خوانيم و به آخرين عدد st, nd, rd يا th اضافه مي‌كنيم.

1st = first

2nd = second

3rd = third

4th = fourth

5th = fifth

8th = eighth

9th = ninth

طرز گفتن روز و ماه و سال

مرسوم‌ترين روش براي گفتن سال، گفتن اعداد به صورت دو تايي است. يعني به سال 1920 گفته مي‌شود: nineteen-twenty

1BC= one BC سال يك قبل از ميلاد

235 = Two thirty-five

999 = Nine ninety-nine

1000 = One thousand

1225 = Twelve twenty-five

1900 = Nineteen hundred

1901 = Nineteen oh-one

1919 = Nineteen nineteen

1999 = Nineteen ninety-nine

2000 = Two thousand or Twenty hundred

2001 = Two thousand (and) one or Twenty oh-one

2009 = Two thousand (and) nine or Twenty oh-nine

2010 = Twenty-ten or Two thousand (and) ten

2025 = Twenty twenty-five

2099 = Twenty ninety-nine

2100 = Twenty-one hundred

2101 = Twenty-one-oh-one or Two thousand, one hundred (and) one

بيان روز و ماه

هرچند از روشهاي مختلفي براي بيان تقويم استفاده مي‌شود اما مي‌توان معمولترين آنها را به اين ترتيب ذكر كرد:

1. درانگليسي بريتانيايي معمولا روز قبل از ماه مي‌آيد و روز به صورت ترتيبي بيان مي‌شود:

 

The 1st of October 1984

The first of January 2005

The 25th of January 2005

-گاهي the و of حذف مي‌شوند:

25th January 2005

-ممكن است ترتيبي بودن (th) هم حذف شود:

25 January 2005

2. در انگليسي امريكايي معمولا روز بعد از ماه مي‌آيد:

September 4, 1990 (read "September four(th), nineteen ninety")

June 10, 1969 (June ten(th), nineteen sixty-nine")

اعداد كسري و اعشاري

Fractions and decimals

ا. اعداد كسري

 

براي بيان اعداد كسري معمولا صورت كسر را معمولي و مخرج كسر را ترتيبي مي‌خوانيم:

1/16 = one-sixteenth 1/10 or 0.1 = one-tenth 1/8 = one-eighth

2/10 or 0.2 = two-tenths ¼ = one-quarter (British) or one-fourth (American)

3/10 or 0.3 = three-tenths 1/3 = one-third 3/8 = three-eighths

 

4/10 or 0.4 = four-tenths ½ = one half 6/10 or 0.6 = six-tenths

 

5/8 = five-eighths 2/3 = two-thirds 7/10 or 0.7 = seven-tenths

¾ = three-quarters (British) or three-fourths (American) 15/16 = fifteen-sixteenths

گاهي اوقات ممكن است از كلمه‌ي over به معناي روي هم استفاده شود. مثلا براي 8/2 گفته شود: eight over two . (بيشتر در انگليسي بريتانيا)

2. اعداد اعشاري

در اعداد اعشاري معمولا به جاي مميز از كلمه‌ي point استفاده مي‌شود و به جاي عدد صفر از zero ياnaught استتفاده مي‌شود و اعداد بعد از مميز، يكي يكي خوانده مي‌شوند. )ممكن است در گفتارهاي غير رسمي به جاي صفر o گفته شود)

0 .002 = "point zero zero two", "point o o two", "nought point zero zero two", etc.

0.5 = naught point five or point five (US: zero point five)

3.375 = three point three seven five

99.3 = ninety- nine point three

13.75 = thirteen point seven five

3.1416 = three point one four one six