انگلیسی مثل آب خوردن

نکات گرامری صفات استثنایی

 

نكته هاي گرامري زبان انگليسي

 

  much,many / bad-worse-worst / good- better- best / ترتيب قرار گرفتن كلملت در جمله

 

Good- better- best

صفت تفضيلي و عالي در صفت good بصورت زير است:

(Good- better- good)

اين صفت جزء صفات بي قاعده است. تابع قوانيني که گفته شد نيست. يعني er يا es نمي گيرد.

1. The lunch was ...........than the breakfast. 
a) good 
b) better * 
c) as good as 
d) best 

2. Mary is ............. student in her class. 
*a) the best 
b) better 
c) good 
d) as good as 

3. It is...........story book that I have ever read. 
a) best 
b) worse 
c) better than 
d) the worst * 

4. This is.......... school in this city. 
a) best 
b) the best * 
c) better 
d) good

 

 

(bad- worse- worst)

صفت تفضيلي و عالي در صفت bad به صورت زير است:

(bad- worse- worst)

1. Your handwriting is .......... my handwriting. 
a) bad 
b) worse than * 
c) the worst
d) as badly as 

2. I can not read what john has written. He has the .........handwriting in the class. 
a) best 
b) least 
c) most 
d) worst * 

3. This is .......... story book that I have ever read. 
*a) the worst 
b) bad 
c) worst
d) worse than 

4. I did not like the dinner. It was..........one. 
a) the worst * 
b) bad
c) worst 
d) worse than

 

 

Much , many

much و many در صفت تفضيلي، more در صفت عالي most مي شود.

1. Reza has ………. book than his friends 
a) much 
b) many 
c) more * 
d) the most 

2. Mary has .......... friends of all.

 

Of all در اينجا نشان دهنده چند چيز است که نشان دهنده صفت عالي است.

a) more 
b) the most * 
c) much 
d) many 

3. An armchair is .......... comfortable of all. 
a) the most * 
b) more 
c) much 
d) many 

4. Tehran is .......... important city in Iran. 
a) more 
b) much 
c) most 
d) the most *
ترتيب قرار گرفتن کلمات در يک جمله

 

براي ساختن يک جمله انگليسي به صورت زير عمل مي کنيم:

( قيد زمان + قيد مکان + قيد حالت + مفعول + فعل + فاعل )

توجه: قيد تکرار usually- always و .... بعد از فاعل و فعل کمکي و قبل از فعل اصلي قرار مي گيرد.

1. Ali ate............
a) quickly the sandwich over there 
b) quickly over there the sandwich 
c) the sandwich quickly over there * 
d) the sandwich over there quickly 

2. Does .......... his homework carefully? 
a) always he do 
b) always do he 
c) he do always 
d) he always do * 

3. The teacher.......... 
a) taught the lesson carefully yesterday * 
b) taught the lesson yesterday carefully 
c) the lesson taught carefully yesterday 
d) yesterday taught carefully the lesson 

4. The old man was walking........... 
a) slowly in the park this morning * 
b) in the park slowly this morning 
c) slowly this morning in the park 
d) this morning slowly in the park