انگلیسی مثل آب خوردن

نکات گرامری: استرس

 

۱. معمولاً تكيه هر كلمه روي ريشه كلمه است. غالباً در اسمها چون ريشه كلمه در بخش اول مي باشد تكيه روي بخش اول است.

 

'doctor                 'paper

2. معمولاً در فعل ها چون ريشه كلمه در بخش دوم است تكيه روي بخش دوم است.

 

 be'gin                en'joy

3. اكثر پسوندها مانند (ful – ness- est- er- or- ing- en- ed- es) تكيه ندارند.

 

'watches – 'worked – 'broken – 'playing – 'actor – 'teacher – 'biggest – 'kindness – 'useful

 

4. اكثر پيشوندها مانند (be – re – pre – mis – in – un – im) تكيه ندارند.

 

Im'possible – un'happy – in'fact – mis'take – re'port – pre'tend – be'fore

5. در كلماتي كه با tele شروع مي شوند تكيه روي tele مي باشد.

 

'telephone                'television

6. در اسامي روزهاي هفته، اسامي فصل ها تكيه روي بخش اول است.

 

'Sunday                    'summer                       'holiday

7. سيلاب قبل از tion داراي تكيه است.

 

'dictionary                  infor'mation                 conver'sation  

8. در كلماتي كه به teen ختم مي شوند تكيه روي teen مي باشد.

 

fif 'teen                       six'teen

9. در كلماتي كه به nese ختم مي شوند تكيه روي nese مي باشد.

 

Chin'ese                     Japan'ese

10. در اعدادي كه به ty ختم مي شوند تكيه روي قسمت اول است.

 

'forty                           'fifty

11. در اسمهاي مربوط به روابط خويشاوندي تكيه روي بخش اول است.

 

'mother                     'brother               'sister              'brother – in – law

12. در اسامي مركب (noun + noun) تكيه روي بخش اول است.

 

'classroom                'football

13. در تركيب (noun + adjective ) استرس روي اسم قرار دارد .

green 'house              cheap 'skates

14. هرگاه بخشي از كلمه صداي اِ كوتاه /ə/ بدهد آن بخش از كلمه داراي تكيه نيست و تكيه روي بخش ديگر است.

a'gain                          a'bout

15. ضمائر، حروف تعريف، حروف اضافه و افعال Modal و كلمات مخفف داراي تكيه ضعيف هستند.

It's 'good

16. در تركيباتي كه با good شروع مي شود مانند good bye  استرس روي كلمه بعدي است.

good 'bye                    good 'morning

 

17. در ضماير انعكاسي استرس روي كلمه self قرار دارد.

my'self                              your'self

 

18. در دو بخشي هاي مختوم به ow استرس روي بخش اول قرار دارد.

'borrow                              'yellow

 

19. در بعضي از كلمات با تغيير استرس اسم به فعل تبديل مي شود.

'import(noun)                    im'port(verb)

'present(noun)                  pre'sent(verb)