انگلیسی مثل آب خوردن

 

پیشوندها و پسوندها

 

Suffixes  are letters added at the end of a word to (form a derivative) make another word .

صفت= ful + اسم

colour  + ful           colourfulرنگي                     

power + ful            powerfulقدرتمند                   

use + ful                  useful مفيد                     

صفت= ous + اسم

fame + ous                  famouseمشهور                 

danger + ous              dangerousخطرناك              

mystery + ous           mysteriousمرموز               

صفت منفي=less  +  اسم

care + less                 carele بي دقت                      

use + less                  useless                     بي فايده 

hope + less                hopeless   نا اميد                    

اسم=ship + اسم

friend + ship                 friendshipدوستي             

relation + ship              relationshipرابطه            

man + ship                    manship     انساني                

صفت=y + اسم

rain + y                   rainy باراني                        

sun + y                  sunny                آفتابي         

water + y               watery                           آبكي

قيد حالت= ly + صفت

bright + ly                brightlyبه روشني                      

happy + ly                happily با خوشحالي                

sad + ly                     sadly با ناراحتي                       

صفت= ly + اسم

friend + ly               friendlyدوستانه                              

day + ly                   daily روزانه                                     

cost + ly                 costly قيمتي                            

فعل= en+ صفت

short + en               shorten  كوتاه كردن                        

sharp + en               sharpen تيز كردن                          

weak + en               weaken ضعيف كردن                  

صفت=al  + اسم

nature + al                 naturalطبيعي                       

person + al                personal    شخصي             

univere + al              universal جهاني                   

اسم=ness + صفت

good + ness                goodness خوبي                   

weak + ness                weaknessضعف                    

busy + ness                business شغل                

صفت= en + اسم

gold + en                    goldenطلايي                              

wood + en                  wooden      چوبي                   

wool + en                   woolenپشمي                  

اسم = th + صفت

Warm + th                      warmthگرما                         

hong + th                       length                           درازا

wide + th                       widthپهنا                      

اسم = tion + فعل

explain + tion              explanationتوضيح                   

direct + tion                directionجهت                        

migrate + tion             migrationمهاجرت            

اسم= al + فعل

arrive + al                      arrivalورود                       

deny + al                        denialانكار                        

refuse + al                      refusalامتناع               

اسم= ence /ance + فعل

exist + ence               existenceوجود                     

guide + ance              guidanceراهنمايي                 

refer + ence               referenceمرجع              

اسم=ment + فعل

agree + ment                 agreement   توافق                 

move + ment                 movementحركت                 

punish + ment               punishment  مجازات      

اسم = ing + فعل

drive + ing                  drivingرانندگي                      

smoke + ing                smoking  سيگار                    

run + ing                    runningدو                     

صفت فاعلي= ing + فعل

bore + ing                   boringخسته كننده                   

interest + ing              interestingجالب                        

surprise + ing             surprisingتعجب آور       

اسم فاعل=er + فعل

play + er                   player              بازيكن         

teach + er                 teacher                   مدرس    

write + er                 writerنويسنده                   

صفت مفعولي= ed + فعل

confuse + ed                 confusedگيج شده                    

excite + ed                    excitedهيجان زده                 

shock + ed                   shockedتكان خورده     

Note : Sometimes , some changes happen in the spelling of new words