انگلیسی مثل آب خوردن

قواعد: ضمایر

نكته هاي گرامري زبان انگليسي

 

  ضماير ملکي / ضماير مفعولي / ضماير انعکاسي – تأکيدي

 ضماير ملکي

ضماير ملکي عبارتند از: ours → main .Yours → yours. His, her، its، their. اين ضماير در جمله جانشين (اسم+ صفت ملکي) مي شوند و بعد از ضماير ملکي اسم قرار مي گيرد.  

1- When you telephone, I was talking to a friend of …… 
a) I 
b) my self 
c) me 
d) mine *

a + اسم + of ← بعد از آن ضمير ملکي قرار مي گيرد.

2- My car is blue but …… is not. 
a) your 
b) yours * 
c) you 
d) yourself 

3- A: Are these your pens? 
B: No, ….are blue. 
a) our 
b) us 
c) we 
d) ours * 

4- A: Is this brother’s umbrella? 
B: No,….. isn’t the table. 
a) my 
b) mine 
c) him 
d) his *

 

 

ضماير مفعولي

بعد از فعل از ضمير مفعولي استفاده مي کنيم که عبارتند از:

Me, you, him, her, it, us, you, them

1- Mary and her sister are my best friends. I respect ……….very much.

a) they 
b) themselves 
c) theirs 
d) them * 

2- Our grandfather told john and ………an interesting story. 
a) I 
b) me * 
c) my self 
d) mine 
3- The man charged ………..five dollars. 
a) I 
b) mine 
c) my self 
d) us * 

4- He wished ……… a pleasant journey. 
a) we 
b) us * 
c) our 
d) ourselves

ضماير انعکاسي – تأکيدي

ضماير انعکاسي عبارتند از:

Myself- yourself- himself- herself- itself- ourselves- yourselves- themselves 

1- The house ……… is beautiful, but the surrounding are rather un pleasant. 
a) itself * 
b) him self 
c) herself 
d) themselves 

2- Our grandfather told john and ………..an interesting story. 
a) I 
b) me * 
c) myself 
d) mine

کاربرد ضمير مفعولي: بعد از حرف اضافه به کار مي رود. 
 

  کدام گزينه از نظر دستوري غلط است؟

1- It is cold; take your coat with yourself.

    1               2                     3          4

 

a) it 
b) take 
c) with 
d) yourself *

بعد از حرف اضافه with بايد از ضمير مفعولي استفاده شود نه از ضمير انعکاسي و به جاي yourself بايد جمع قرار بگيرد.

 

2- I took my brother out with ……..to do some shopping. 
a) I 
b) me * 
c) mine 
d) my self 

3- He doesn’t go near dogs, because he is afraid …….. . 
a) of they 
b) to them 
c) of them * 
d) them to 

4- what was the film like? 
It was amusing for ……… to watch that film. 
a) I 
b) me * 
c) my 
d) mine