انگلیسی مثل آب خوردن

نکات گرامری: سوالات کوتاه در انتهای حمله

 

نكته هاي گرامري زبان انگليسي

 

  Question tag 
سؤالي کوتاه با People – crowd – The police / set , used

 

Question tag جملات سؤالي کوتاه


براي يافتن سؤالي کوتاه: 
١) اگر جمله مثبت باشد سؤالي کوتاه منفي مي شود و بالعکس. يعني اگر جمله منفي باشد سؤالي کوتاه مثبت مي شود.
٢) اگر در جمله فعل کمکي وجود داشت از خود اين افعال کمکي استفاده مي شود در غير اين صورت از do و does براي زمان حال و از did براي زمان گذشته استفاده مي شود.
٣) به جاي اسم از ضمير فاعلي مناسب استفاده مي کنيم.

1.Reza spoke to the teacher yesterday morning,........... 
a) didn’t he * 
b) did he 
c) did Reza 
d) didn’t Reza 

2.I never write my homework with a pencil............? 
a) don’t you 
b) do you 
c) don’t I 
d) do I * 

3. The teacher speaks English fast..............? 
a) didn’t he 
b) does he 
c) did he 
d) doesn’t he * 

4. Parvin was running in the yard.............? 
a) wasn’t she * 
b) was she 
c) did she 
d) does she 

دو نکته در مورد سؤالي کوتاه:
١) در جملات شرطي سؤالي کوتاه را بر مبناي main clause يا جواب شرط مي سازيم.
٢) قيود تکرار نيمه منفي مانند rarely, seldom, hardly در جمله باشد را کاملاً منفي فرض مي کنيم پس سؤالات کوتاه را مثبت مي سازيم.

1. If she comes here, she will see her sister,.......? 
a) doesn’t she 
b) does she 
c) won’t she * 
d) will she 

2. The man can hardly walk.............? 
a) can’t he 
b) can he * 
c) can’t the man 
d) can the man 

3. If you came he would study.............? 
a) didn’t you 
b) wouldn’t you 
c) wouldn’t he * 
d) didn’t he 

دو نکته ديگر در مورد سؤالي کوتاه 
سؤالي کوتاه I am مي شود: aren’t I 
جملاتي که با some one, nobody, everybody و... شروع مي شود در سؤالي کوتاه از ضمير فاعلي they استفاده مي کنيم.

1. I am a teacher……….? 
a) am not I 
b) am i 
c) aren’t I * 
d) are you 

2. Nobody phoned while I was out………? 
a) did they * 
b) didn’t they 
c) didn’t he 
d) doesn’t he

در سؤالي کوتاه از ضمير فاعلي they استفاده مي کنيم. Nobody در جمله منفي است و گزينه a درست است.

3 .Every body attended the meeting………….? 
* a) didn’t they 
b) doesn’t he 
c) did they 
d) didn’t he 

4. Some body borrowed my coat yesterday…………? 
a) don’t they 
b) didn’t they * 
c) did they 
d) do they  

 

سؤالي کوتاه با set , used to

1. She set the table for lunch……….?

a) does she 
b) doesn’t she 
c) did she 
d) didn’t she *

Set در تست شماره 1 زمان گذشته مي باشد زيرا اگر زمان حال بود s سوم شخص مفرد مي گرفت  

 

2. She used to be a good tennis player.............?

a) did she 
b) didn’t she *
c) does she
d) doesn’t she

used to عادتي است در زمان گذشته که اکنون ترک شده است پس در سؤالي کوتاه از فعل کمکي did استفاده مي کنيم.

3. John read the story from beginning to the end.............? 
a) doesn’t 
b) does he 
c) didn’t he *
d) did he


4. Mary put on her warm cloths................?

a) doesn’t she 
b) didn’t she* 
c) does she 
d) did she

 

 

وجود People – crowd – The police در جملات سؤالي کوتاه


People – crowd – The police اسامي جمع هستند و در سؤالي کوتاه بايد از ضمير فاعلي they استفاده کنيم. 
تست:

1) The police never found the money stolen in the robbery.........?

a) didn’t he
b) did he 
c) didn’t they
d) did they *


2) People usually don’t like being in crowded places,...........?

*a) do they
b) don’t they 
c) does he
d) doesn’t he

 

3) The crowd attended the meeting eagerly,...............?

a) don’t they 
b) do they
c) didn’t they *
d) did they