انگلیسی مثل آب خوردن

گرامر زبان انگلیسی سوم متوسطه: درس 4

 

گرامر درس 4 سال سوم دبيرستان

گرامر درس چهارم زبان انگليسي                سال سوم آموزش متوسطه

      مصدر با to

1) بعد از بعضي از افعال، فعل بعدي به صورت مصدر با to مي آيد. بعضي از اين افعال عبارتند از :

Want – ask – tell – try – promise – forget – agree – decide – plan – like


مانند :

I want to go to cinema this evening.
I forgot to turn off the T.V last night.
I promised to get good marks this year.
I tried to learn fishing last year.

بعضي از اين افعال مي توانند قبل از مصدر با to، مفعول داشته باشند. اين فعل ها عبارتند از :

Want – ask – tell- promise – like – expect

به مثال هاي زير توجه كنيد:
من از او خواستم كه برايم يك راديو بخرد.

I wanted him to buy me a radio.

من از آنها خواستم كه به من كمك كنند.

 

I asked them to help me.

من به مري گفتم كه تكاليفش را با دقت انجام دهد.

I told Mary to do her homework carefully.

من به مادرم قول دادم كه امروز در خانه بمانم.

I promised my mother to stay at home today.

من دوست دارم كه جان انگليسي را ياد بگيريد.

I like John to learn English.

آنها از او انتظار داشتند كه سروقت بيايد.

They expected him to come on time.