انگلیسی مثل آب خوردن

نکات گرامری: زمان آینده نزدیک

 

زمان آينده ي نزديك ( آينده ي قصدي )

 

از اين زمان براي بيان كارهاي قطعي و معين در زمان آينده ي نزديك استفاده مي شود . در ترجمه اين زمان از عباراتي نظير قصد دارم يا مي خواهم استفاده مي كنيم .

 

فاعل         + am / are / is + going to + شكل ساده فعل اصلي + بقيه جمله

 

 

طريقه سوالي و منفي كردن اين زمان

براي سوالي كردن اين زمان فعل to be يعني am – are – is  به اول جمله منتقل مي شود . و براي منفي كردن اين زمان بعد از فعل to be كلمه ي not اضافه مي شود .

                He is going to play football.

(جمله سوالي) Is he going to play football?

(جمله منفي)   He is not going to play football.

 

يادآوري :

تفاوت اين زمان با آينده ساده در اين است كه در اين زمان از قبل براي انجام كار مورد نظر برنامه ريزي شده است ولي زمان آينده ساده را هنگامي بكار مي بريم كه تصميم جدي يا برنامه قطعي براي انجام كار گرفته نشده است .

-          I will study English.

-          I am going to study English.

 

نمونه سوال :

گزينه درست را انتخاب كنيد .

1. I am going to ………………. to the radio.

   a. listening                 b. listened                c. listen                d. listens

 

2. They're going ………………. to Isfahan by train.

   a. travel                     b. traveling               c. traveled             d. to travel

 

3. Ali is ……………… to write a letter for his brother.

   a. going                     b. walking               c. writing               d. reading

 

4. Are you …………….. to paint the door ?

   a. go                           b. to go                c. going                  d. went

 

5. Mr Karimi ……………….. not going to study physics.

   a. was                         b. were                 c. is                       d. are