انگلیسی مثل آب خوردن

نکات گرامری: حروف تعریف

 

حـــــروف تعريف

 

در انگليسـي به دو كلمه ي a و an حروف تعريف نامعين و به كلمه ي the حرف تعريف معينگويند.

 

كاربرد حروف تعريف نامعين ( a  an )

1-چنانچه اسمــي از نظر شنونده نامشخص باشد قبل از آن اسم حرف تعريف نامعين بكار مي رود.

تذكر1 : حروف تعريف نامعين فقط قبل از اسمهاي قابل شمارش مفرد بكار مي رود .

تذكر2 : an را قبل از اسمهاي مفردي بكار مي بريم كه با يكي از حــروف صدادار ( a –e –i-o –u  ) شروع شده باشند . قبل از بقيه ي اسمها  بكار مي رود .

a / book-teacher-radio-man

an / apple-arm-hour-engineer

 

تذكر3 : اگر بخواهيم اسمي را كه با يك صفت همراه است بشكل نكـــره بيان كنيم ، a يا an را قبل از صفت بكار مي بريم .

2- a يا an عـــلاوه بر اينكه اسم را نكره مي كند ، قبل از نام شغلها بكــار رفته و در اين حالت معني  نمي دهند .

He is a doctor.               He is an engineer.

 

كاربرد حرف تعريف معين ( the )

1-چنانچه اسمي از نظر شنونده معلوم و مشخص ( معرفه ) باشد ، قبل از آن اسم حرف تعريف معين بكار مي رود ولي چنانچه اسمي بطور عـام و كلـي در جمله اي مطـرح شود نيازي به حـــرف تعريف نيست .

Books are good friends.

The books which you bought are interesting.

 

در جمله ي اول كلمــه ي books بطور عام مطرح شده است كه در اينصورت نيازي به theنيست در حاليكه در جمله ي دوم books از نظر شنونده مشخص و معلــوم مي باشد كه اين صورت قبل از آن the بكار رفته است .

تذكر : the بر خلاف a يا an مي تواند قبل از انواع اسمها ، چه مفرد و چه جمع و چه قابل شمارش و چه غير قابل شمارش قرار گيرد .

2-علاوه بر كاربرد كلي فوق كه براي the ذكر شد ، در موارد زير نيز حتمأ از the استفاده مي شود .

a ) قبل از نام اشياء منحصر به فرد جهــان مانند خورشيد ، ماه ، زمين و جهـــات جغرافيايي ازthe استفاده مي شود .

The sun rises in the east and sets in the west.

 

b ) چنانچه اسم نكــره اي براي بار دوم يا بيشتر در جمله اي ذكــر شود ، آن اسم بدنبال theبكــار ميرود .

Yesterday I saw a man. The man was crossing the street.

 

c ) چنانچه بعد از اسمي يكي از ضماير موصولي نظير who-whom-which و  آمده باشد ، قبـل از آن اسم از the استفاده مي شود .

The man who is coming here is Ali's father.

 

d ) چنانچه دو اسم بوسيله ي حرف اضافه of در حالت اضافه قرار گيرند ، قبـــل از آن دو اسم the بكار مي رود .

This is the door of the classroom.

 

e ) قبل از صفات عالي از حرف تعريف the استفاده مي شود .

He is the tallest man.

 

f ) در جملات امري بعد از فعل اصلي اسم همراه the بكار مي رود .

Clean the blackboard ,  please.

 

g ) كلماتي مانند صبح ، بعدازظهر ، عصر كه به اجزاء روز مربوط مي شوند هميشه همراهthe بكـار مي روند .

the / morning-afternoon-evening

I get up early in the morning.

 

در موارد زير the بكار نمي رود .

1-قبل از نام قاره ها ، كشورها ، استانها ، شهرها و روستاها

I live in Isfahsn.

2-قبل از اسمهاي خاص مانند : علي ، رضا و 

Do you know Ali?

3-قبل از روزهاي هفته و نام ماههاي سال

We went to Mashad in Mehr.

 

زير گزينه ي درست خط بكشيد .

1.I took a book. …………. book was about grammar.

a.A                       b.An                          c.___                         d.The

 

2.She talked to ………… man who was in the office.

a.the                    b.a                              c.an                            d.___

 

3.He usually works in ………….. morning and watches TV in ………… evening.

a.the/a                 b.the/the                     c.a/the                        d.a/a

 

4.She never comes here on …………. Mondays.

a.the                    b.____                        c.a                             d.an

 

 5.My mother is making tea in …………… kitchen.

a.____                b.a                               c.an                           d.the