انگلیسی مثل آب خوردن

نکات گرامری: مطالبی در مورد no-any-some

 

نكـــــاتي درباره ي no-any-some

 

some به معني مقداري يا تعدادي صفت مقدار مي باشد و مي تواند قبل از اسمهاي قابل شمارش جـمع و همچنين قبل از اسمهاي غير قابل شمارش بكار رود .

 

I have some books.

I have some money.

Some

 اغلب در جمــلات مثبت بــكار مي رود و معادل آن در جملات منفي و سـوالي كلمه ي any به معني هيچ يا اصــلأ مي باشد . توضيح اينكه any همــانند some مـي تواند هم قبـل از اسمهاي قابــل شمارش جمع و هم قبل از اسمهاي غير قابل شمارش بكار رود .

 

There are some pens on the table.

There are not any pens on the table.

Are there any pens on the table?

 

 تذكر1 : در جمـــلات منفي مي توانيم تركيب not any را حذف كرده و بجاي آنــــها كلمـه يno را قـرار دهيم . no نيز همــانند some و any هم قبل از اسمهاي قابــــل شمارش جمـع و هم قبــــل از اسمهاي غير قابل شمارش بكار مي رود .

تذكر2 : no در جملات مثبت بكار مي رود ولي به جمله مفهوم منفي مي بخشد .

 

There are not any pens on the table.

There are no pens on the table.

 

I did not drink any milk.

I drank no milk.

 

 يادآوري :كلمات مركبي كه با some  any و no ساخته مي شوند نيزاز قوانين فوق پيروي مي كنند.

somebody – someone - something

anybody – anyone - anything

nobody - no one - nothing

 

I see somebody in the library.

She didn't eat anything.

You will say nothing.

 

زير گرينه ي درست خط بكشيد.

1. I didn't see …………….. money in the box .

a.any                    b.no                          c.many                        d.some             

 

2. Do you see ……………. snow on the ground ?

a.no                      b.many                     c.any                           d.some

 

3. There is …………… water in the glass.

a.no                      b.some                     c.little                          d.a,b and c

 

4. I didn’t ask …………… to help me.

a.nobody              b.somebody                c.anybody                      d.a and c