انگلیسی مثل آب خوردن

نکات گرامری: جمله های التزامی

 

جمله هاي التزامي

بعد از بعضي از افعال ناقص علاوه بر مصدر بدون to مي توان از have و سپس اسم مفعول استفاده نمود كه در اين حالت جمله به گذشته اشاره مي كند و به آن جمله التزامي گويند.

افعال ناقصي را كه مي توان بشكل التزامي نوشت عبارتند از:

[could – ought to – should – must – might – may]

- You should have helped Ali yesterday.

 

در اين حالت should نشان مي دهد كه فاعي مي بايست در گذشته كاري را انجام مي داده ولي انجام نداده است.

could نشان مي دهد كه فاعل توانايي انجام كار در گذشته را داشته است ولي از آن توانايي استفاده نكرده است.

- You could have got good mark in the exam last week.

 

may و might نشان مي دهند كه احتمال انجام كار در گذشته وجود داشته است. با اين تفاوت كه may امكان و احتمال بيشتر و might احتمال ضعيف تر را نشان مي دهد.

must در اين حالت استنباط در گذشته را نشان مي دهد.

- The lake is frozen. It must have been very cold last night.