انگلیسی مثل آب خوردن

افعال ربطی و جمله های اسمیه

 

  افعال ربطي " Linking verbs / جمله اسميه / Suggest

 

افعال ربطي " Linking verbs

افعال ربطي (Linking verb) به شرح زير مي باشند و بعد از آنها صفت قرار مي گيرد:

احساس كردن

بودن

مزه دادن

Feel

To be

Taste

به نظر رسيدن

بو دادن

Look, Seem, Sound

Smell

 

بعد از هر فعلي از قيد استفاده مي كنيم به جز در مورد افعال ربطي. بعد از اين افعال ربطي بايد صفت به ئكار ببريم. 
تست:

1) Yesterday your brother was sad but today he seems ……………. 
a) happily 
b) sad 
c) happy* 
d) sadly

*seem يك فعل ربطي است و بعد از يك فعل ربطي بايد صفت قرار بگيرد چون در جمله but آمده است بايد آن تضاد بين دو جمله ايجاد بشود. ديروز برادر شما ناراحت بود اما امروز خوشحال است. بين دو گزينه كه صفت است گزينه c را انتخاب مي كنيم.

2) He has worked very hard all day long and now he feels very………….. 
a) surprised 
b) tired* 
c) angrily 
d) sadly

*feel يك فعل ربطي است و بايد از صفت استفاده كنيم و گزينه a و bدرست است اما با توجه به معني جمله (او تمام روز سخت كار كرده است و اكنون احساس مي كند خيلي خسته است.) گزينه b درست است.

3) I wouldn’t buy that guitar. It sounds a bit ……… 
a) cheap 
b) cheaply 
c) expensively 
d) costly*

*از بين 4 گزينه، گزينه d درست است. بعضي از كلمات هستند كه علي رغم اينكه ly دارند ولي قيد حالت نيستند. گزينه d قيد حالت نيست بلكه صفت است.

4) This tastes …………… what in it? 
a) quietly 
b) sadly 
c) friendly 
d) delicious*

*چه چيزي توي آن هست. گزينه b و c صفت است ولي با توجه به معني c را نمي زنيم. اين خيلي مزه لذيذي مي دهد چي توي آن ريخته ايد. گزينه d درست است. Taste يك فعل ربطي است و بعد از آن بايد صفت قرار بگيرد. 

 

 

جمله اسميه "Noun clause"

جمله اسميه: گاه يك جمله مي تواند به جاي اسم در نقش مفعول قرار گيرد و نقش مفعول را در جمله بازي كند كه به آن جمله اسميه مي گوييم. جمله اسميه را مي توان با ضماير موصولي (When- Where- That) به جمله اصلي مرتبط كرد. جمله ايي كه نقش مفعول را در جمله بازي مي كند جمله اسميه ناميده مي شود. 
توجه: جمله اسميه را هرگز با افعال كمكي ( 
did- does- do) سؤالي نمي كنيم. 
تست:

1) I don’t know what ……….for lunch yesterday. 
a) did you eat 
b) do you eat 
c) you ate * 
d) you eat

*با توجه به وجود قيد زمان گذشته yesterday در جمله و انتخاب جمله اسميه صحيح گزينه c درست است زيرا گزينه هاي ديگر با افعال كمكي سؤالي شده است و گزينه d مربوط به زمان گذشته نيست.

 

2) A: Do you know what she said? 
B: No, I don’t know ………….. 
a) what did she say 
b) what she says 
c) what does she say 
d) what she said *

*آيا مي دانيد او چه گفت. نه نمي دانم. گزينه d درست است زيرا جمله اسميه با افعال كمكي سؤالي نمي شود و در ضمن جمله مربوط به زمان گذشته مي باشد پس گزينه d درست است.

 

3) I really don’t know where ………. The book I gave him. 
a) was he left 
b) he was left 
c) has he left 
d) he has left *

*گزينه ايي را بايد انتخاب كنيم كه سؤالي نشده باشد و با افعال كمكي هم سؤالي نشده باشد. پس گزينه d درست است.


4) Where did he go? او كجا رفت 
a) he went * 
b) he goes 
c) did he go 
d) does he go

*گزينه a درست است. جمله نبايد سؤالي باشد و با افعال كمكي سؤالي نشود. چون زمان جمله ما زمان گذشته است گزينه a درست است.

 

 

Suggest

بعد از suggest فعل ing قرار مي گيرد.

1) My uncle suggested …………..a job in a bank 
a) get 
b) to get 
c) gets 
d) getting *

*گزينه d درست است.

 

2) It was a lovely day. So I suggested ………….to the park. 
a) go 
b) going * 
c) to go 
d) gone

* بعد از suggest فعل ing مي آيد. روز دوست داشتني اي است و براي همين ما پيشنهاد كرديم كه به پارك برويم.

 

3) He suggested …………….. the children to the zoo. 
a) Taking * 
b) to take 
c) take 
d) took

*او پيشنهاد كرد كه بچه ها را به باغ وحش ببريم.

 

4) My mother suggested …………….. to the mountains 
a) go 
b) going * 
c) to go 
d) goes

*مادر من پيشنهاد رفتن به كوه را داد. بعد از suggest فعل ing قرار مي گيرد.

1) My uncle suggested …………..a job in a bank 
a) get 
b) to get 
c) gets 
d) getting *

*گزينه d درست است.

 

2) It was a lovely day. So I suggested ………….to the park. 
a) go 
b) going * 
c) to go 
d) gone