انگلیسی مثل آب خوردن

نکات گرامري: ضماير

ضماير انعكاســــــــــي

مفعول + فعل + فاعل

همانگونه كه مي دانيد مفعول كسي يا چيزي است كه توسط فاعل كاري بر رويش انجام مي شود. مفعول مي تواند اسم ، عبارت اسمي و يا ضمير باشد . ضميري كه بجاي مفعول قرار مي گيرد ، ضمير مفعولـي ناميده مي شود.

He washed him in the water.

حال چنانچه فاعل و مفعول جمله اي يك شخص باشد يعني عملي را كه فاعــل انجام مي دهد به خـودش برگردد ، در اين صورت از ضمير انعكاسي بجاي مفعول استفاده مي شود.

He washed himself in the water.

ضماير انعكاسي عبارتند از :

ourselves

myself

yourselves

yourself

 

themselves

himself

herself

itself

 

تذكر: ضماير فوق چنانچه بلافاصله بعد از فاعل قرار گيرند در اين صورت تأكيد وحتمي بودن عمـــــل فاعل بر روي مفعول را نشان مي دهند و بيانگر اين هستند كه فاعــل خود فعل را انجام داده است كه در اين صورت به ضماير فوق ، ضماير تأكيدي گويند.

I myself saw him.

تذكر: چنانچه در جمله ي هم مفعول مستقيم و هم مفعول غير مستقيم داشته باشيم ، محـــل قرار گرفتن آنها پس از فعل طبق الگوهاي زير مي تواند تغيير كند.

مفعول غير مستقيم + for/to + مفعول مستقيم + فعل + فاعل

مفعول مستقيم + مفعول غير مستقيم + فعل + فاعل

همانگونه كه مشاهده مي شود چنانچه مفعول مستقيم بلافاصله بعد از فعــــــل قرار گيرد ، مفعول غير مستقيم همراه for يا to بكار مي رود ولي چنانچه مفعول غير مستقيم بعد از فعل بكار برده شود ، ديگر نيازي به for يا to نخواهد بود.

Ali bought a book for himself.

Ali bought himself a book.

يادآوري: مفعول مستقيم كلمــه اي است كه فعل مستقيماً بر روي آن صورت مي گيرد . مثلاً در جمله ي بالا خريدن بر روي كتاب صورت گرفته است.

ضماير فاعلي

 

جمع

مفرد

 

we

I

اول شخص

you

you

دوم شخص

they

he, she, it

سوم شخص

 

 

 

1- همه ضماير شخصي (فاعلي، مفعولي و...) به استثناء it در مورد انسان به کار گرفته مي‌شوند. (they هم مي‌تواند به انسان و هم به اشياء اشاره کند.)

2- ضمير I هميشه بصورت بزرگ نوشته مي‌شود، حتي اگر در وسط يک جمله بکار گرفته شود:

· Am I right?

 

ضماير مفعولي

 

فاعل

?

مفعول

I

?

me

you

?

you

he

?

him

she

?

her

it

?

it

we

?

us

they

?

them

اگر چه اين ضماير را ضماير مفعولي مي‌ناميم، اما آنها به جز در جاي مفعول در هر جاي ديگري هم مي‌توانند قرار بگيرند، مثلاً بعد از فعل يا بعد از يک حرف اضافه:

· Our teacher was angry with us. (معلممان از دست ما عصباني بود.)

· Give me a ring tomorrow. (فردا به من زنگ بزن.)

· When he comes in, please tell him I phoned.
(هر وقت آمد، لطفاً به او بگوييد که من زنگ زدم.)

· I'm older than you. (من از تو بزرگترم.)

· 'I'm hungry.' 'Me too.' («من گرسنه‌ام.» «من هم همينطور.»)

 

 

 

هنگاميکه از ضماير شخصي به همراه and استفاده مي‌کنيم، مؤدبانه‌تر اين است که ضماير I و we را بعد از اسامي و ضماير ديگر بکار ببريم:

you and I, my father and I, them and us

همچنين you را بايد قبل از اسامي و ضماير ديگر به کار برد:

you and your wife, you and her

 

ضماير ملكي و صفات ملكي

 

ضماير ملكي و صفات ملكي نشان مي‌دهند که چه چيزي به چه کسي تعلق دارد.

 

(I)

(you)

(he)

(she)

(it)

(we)

(they)

صفات ملکي

my

your

his

her

its

our

their

ضماير ملکي

mine

yours

his

hers

its

ours

theirs

 

توجه داشته باشيد که صفات ملکي هميشه قبل از يک اسم مي‌آيند (به همين دليل صفت ناميده مي‌شوند) ولي ضمير ملکي جانشين صفت ملکي+ اسم مي‌شود و مي‌تواند به تنهايي به عنوان فاعل، مفعول و ... قرار بگيرد (به همين دليل ضمير ناميده مي‌شود).

چند مثال:

· This is my book. (اين كتاب من است.)
This book is mine. (اين کتاب مال من است.)

· This is her purse. (اين کيف اوست.)
This is hers. (اين مال اوست.)

· Are those your pens? No, these are his. (ضمير ملکي)

 

ضماير انعکاسي

 

کلماتي که به -self و -selves ختم مي‌شوند ضماير انعکاسي ناميده مي‌شوند و عبارتند از:

 

جمع (-selves)

ourselves

خودمان

yourselves

خودتان

themselves

خودشان


مفرد (-self)

myself

خودم

yourself

خودت

himself

خودش (مذکر)

herself

خودش (مؤنث)

itself

خودش (اشياء)

 

توجه داشته باشيد که در ضماير انعکاسي عمل به فاعل جمله برمي‌گردد و در واقع مفعول همان فاعل است:

· He cut himself. (خودش را زخمي کرد.)

· You should be ashamed of yourself. (بايد از خودت خجالت بکشي.)

· Help yourselves. (از خودتان پذيرايي کنيد. )

· We blame ourselves. (ما خودمان را مقصر مي‌دانيم.)

 

استفاده از ضماير انعکاسي براي تأکيد

 

از ضماير انعکاسي مي‌توان براي تأکيد روي يک اسم، ضمير يا عبارت اسمي استفاده کرد که در اين حالت بعد از آنها در جمله قرار مي‌گيرند:

· I can do it myself. (من خودم مي‌توانم اين کار را انجام دهم.)

· We can repair the roof ourselves.

(ما مي‌توانيم خودمان سقف را تعمير کنيم.)

· The film itself wasn't very good but I liked the music.
(خود فيلم خيلي خوب نبود ولي از موسيقي آن خوشم آمد.)

 

ضماير ديگر

1- ضماير اشاره‌اي، شامل: these، that، this و those

مثال:

· Is this your T-shirt?

 

2- ضماير نسبي، شامل: when ،whom ،whose ،who ،that ،which و where

مثال:

· The school that I went to is in the centre of the city.

 

3- ضماير پرسشي، شامل: when، where، why، what، who و whatever

مثال:

· What time is it?

 

4- ضماير دوطرفه، شامل: each other و one another

مثال:

· They love each other.

 

5- ضماير نامعين، شامل: none، nobody، nothing، someone، somebody، something، anyone، anybody، anything و no one

مثال:

· Nobody knew what to do.