انگلیسی مثل آب خوردن

نکات گرامری: طرز قرار گرفتن صفات

 

ترتيب قرار گرفتن صفات

 1- صفات بيشتر اوقات قبل از اسم مي آيند و ترتيب قرار گرفتن آنها كمي پيچيده و گاهي اوقات گيج كننده اند. براي مثال : اول  اندازه آن شي بعد جديد يا قديمي بودن آن چيز و بعد شكل آن و بعد  صفت رنگ استفاده شود و بعد جايي كه آن چيز از آنجا مي آيد و سپس جنس آن چيز (يعني از چه چيزي ساخته شده است) و بعد هدف از ساخت آن چيز (يعني آن چيز به چه دردي مي خورد) و در آخر نام آن.

مثل:

Big Old Red Spanish Leather Riding boots 

 

 2- صفات ديگر قبل ازاين صفات مي آيند ولي طرز قرار گرفتن آنها به قدري پيچيده است كه      نمي توان قانون ثابتي براي نوشتن آنها ارائه كرد.

براي مثال:  

A big black cat. (Not a black big cat)

يك گربه سياه بزرگ

 

      The round glass table. (Not the glass round table)

ميزشيشه اي گرد

 

3-  كلماتي مثل  first , last , next    معمولاً قبل از اعداد به كار مي روند.

       The first three days. (Not the three first days)

سه روز اول

 

      My last two jobs. (Not my two last jobs)

دو شغل آخر من

 

جاي قرار گرفتن صفات در جمله

صفات در جمله مي توانند در دو مكان استفاده شوند.

 ۱- قبل از اسم

The new secretary doesn't like me.

منشي جديد مرا دوست ندارد

 

She married a rich businessman.

او با يك تاجر ثروتمندي ازدواج كرد

 

2- بعد از افعال ربطي مثل  : seem , look , appear , feel , …

That dress is new, isn't it?

آن لباس نو است نه؟

 

He looks rich.

او ثروتمند به نظر مي رسد.

 

3- بعضي از صفات بعد از فعل مي آيند و نمي توان قبل از اسم از آنها استفاده كرد.

مثل :

ill, well, afraid, alive, alone, asleep, …

 به جاي آنها ما مي توانيم از صفات زير قبل از اسم استفاده كنيم .

sick, healthy, frightened, living, lone, sleeping, …

 

        He looks ill. (He is a sick man)

او مريض به نظر ميرسد

 

Your mother is very well. (She is a very healthy woman)

حال مادر شما خيلي خوب است. (او زن سالمي است)

 

 She is asleep. (Here is a sleepy baby)

او خواب است . (كودك خواب اينجا است)

 

4- وقتي كه صحبت از اندازه و اندازه گيري است صفت اندازه بعد از اسم واحد اندازه گيري مي آيد .

Two meters high. (Not high two meters)

ارتفاع دو متر

 

Ten years old.

سن ده سال