انگلیسی مثل آب خوردن

نکات گرامری: گذشته ساده و ماضی بعید

 

نكته هاي گرامري زبان انگليسي

 

  زمان گذشته ساده "Simple past tense" / ماضي بعيد "Pastperfect tense"

 

زمان گذشته ساده "Simple past tense"

اين زمان براي بيان عملي است كه در وقت مشخص، در گذشته آغاز شده و پايان يافته باشد. 
طرز ساختن زمان گذشته ساده

قيد زمان + بقيه جمله + قسمت دوم فعل يا قسمت گذشته فعل + فاعل

Yesterdaylast, ago مهم ترين قيود زمان هستند.
تست:

1) The plane …………Shiraz last night at midnight. 
a) leave 
b) leaves 
c) left * 
d) have left

*وجود قيد زمان last night نشان دهنده زمان گذشته ساده است. گزينه c گذشته leave مي باشد. نيمه شب گذشته هواپيما شيراز را ترك كرد.

2) We ………..our dinner half an hour ago. 
a) finishes 
b) were finished 
c) had finished 
d) finished *

*وجود قيد زمان ago نشان دهنده زمان گذشته ساده است و گزينه dدرست است.

3) Yesterday I ……….to the library to borrow a book. 
a) went * 
b) go 
c) am going 
d) to go

*yesterday در اول جمله آمده است چون قيد زمان براي تأكيد مي تواند در اول جمله قرار بگيرد. گزينه a درست است زيرا went گذشتهgo است. ديروز من رفتم به كتابخانه كه يك كتاب قرض بگيرم. با توجه به قيد زمان جمله گزينه a درست است.

4) he went to the restaurant and ………..some food. 
a) order 
b) ordered * 
c) to order 
d) orders

*با توجه به جمله اول كه مي گويد او رفت به رستوران بايد توالي زمان ها را رعايت كنيم. 
گزينه 
b را انتخاب مي كنيم. بعضي از فعل هاي ما با قائده هستند و بعضي ها بي قائده هستند. افعال با قائده با گرفتن d يا ed به فرم گذشته تبديل مي شوند. افعال بي قائده شكل و قيافه افعال خودشان مي شود و بايستي آن افعال را حفظ كنيم.

 

 

ماضي بعيد "Past perfect tense"

اين زمان براي بيان عملي است كه در زمان گذشته و قبل از يك عمل ديگر به وقوع پيوسته باشد كه اولين عمل را به ماضي بعيد و دومين عمل را به گذشته ساده مي نويسيم:

........ +( P.P) قسمت سوم فعلhad+ + فاعل

وقتي دو تا عمل در گذشته اتفاق بيافتد اولي به ماضي بعيد و دومي را به گذشته ساده مي نويسيم. ديشب قبل از اينكه بخوابم مسواك زدم. دو تا عمل را در يك گذشته انجام دادم. پس مسواك زدن دورتر و ماضي بعيد بوده که به ماضي بعيد مي نويسيم و دومين عمل رفتن به رختخواب بوده که به گذشته ساده مي نويسيم. چون اين زمان هميشه با ساده ديگري همراه است بايد با دقت بيشتري عمل كنيم. 
تست:

1) John passed the exam because he ………. enough before taking it. 
a) had studied * 
b) has studied 
c) would study 
d) was studying

*جمله قبل از because زمان گذشته است و بعد از آن ماضي بعيد استفاده مي كنيم. 
جان امتحانش را پاس كرد چون درس هايش را قبل از امتحان خوب مطالعه كرده بود. پس اولين عمل را به ماضي بعيد مي نويسيم يعني خوب درس خوانده و بعد امتحان داده است. امتحان دادن را به گذشته ساده مي نويسيم. پس گزينه 
a درست است.

2) I ………..the rooms before they arrived. 
a) cleaned 
b) had cleaned * 
c) cleaning 
d) have cleaned

*قبل از اينكه آنها برسند من اتاقم را تميز كرده بودم. دو تا عمل در گذشته انجام دادم. اول تميز كردن اتاق ها بوده، دومين عمل رسيدن آنها بوده است. اولين عمل را به ماضي بعيد مي نويسيم و جلويbefore گذشته ساده قرار گرفته است. پس با توجه به جمله اين كه بعد از before آمده است و گذشته ساده است پس گزينه b درست است.

3) The lady ………..the dinner before her husband arrived. 
a) will cook 
b) had cooked * 
c) would cook 
d) has cooked

 

*آن بانو قبل از اينكه شوهرش برسد غذا را پخته بود. جمله بعد ازbefore گذشته ساده است و پشت آن ماضي بعيد قرار مي گيرد. گزينه b درست است.

4) The guests left after they ………… lunch. 
a) have eaten 
b) eat 
c) ate 
d) had eaten *

*مهمان ها بعد از اينكه ناهارشان را خورده بودند رفتند. پس مهمان ها دو تا كار انجام دادند اول ناهار خوردند بعد رفتند. عملي كه اول انجام دادند خوردن ناهار بوده است پس بايد ماضي باشد و عملي كه بعد از آن انجام شده گذشته ساده است. پس گزينه d درست است.