انگلیسی مثل آب خوردن

نکات گرامری: قوانین جمع بستن

 

قواعد مربوط به جمع بستن اسم ها در انگليسي

1- بيشتر اسمهاي انگليسي را مي توان با اضافه كردن s با آخر آنها به جمع تبديل كرد.

door

doors

 

book

books

pen

Pens

 

cat

cats

 

2- اسمهاي مختوم به s – sh – ch –x – z – ss را بوسيله es به جمع تبديل مي كنيم.

box

boxes

 

church

churches

bus

buses

 

glass

glasses

 

3-  اسمهاي مختوم به y در صورتيكه حرف مافبل y يك حرف بي صدا باشد هنگام جمع بستن حذف و مابقي كلمه ies مي گيرد.

lady

ladies

 

army

armies

ولي چنانچه حرف ماقبل y يكي از حروف صدادار باشد، كلمه هنگام جمع بستن فقط s مي گيرد.

boy

boys

 

valley

valleys

 

 

 

 

 

 

4- كلماتي كه به حرف f يا fe ختم مي شوند در هنگام جمع بستن f يا fe به ves تبديل مي شوند.

leaf

leaves

 

wife

wives

knife

knives

 

thief

thieves

يادآوري: roof و proof و برخي از كلمات ديگر از اين قاعده مستثنا هستند و فقط s مي گيرند.

 

5- برخي از كلمات مفرد را بوسيله تغيير حروف صدادار آنها به جمع تبديل مي كنيم.

man

men

 

tooth

teeth

foot

feet

 

woman

women

 

6- برخي از كلمات مفرد را با اضافه كردن حروفي غير از s يا es به آخرشان به جمع تبديل مي كنيم.

child

children

 

criterion

criteria

 

 

 

 

 

 

7- مفرد بعضي از كلمات همانند جمع آن هاست.

sheep

sheep

 

fish

fish